Veiledning

Den unge biologen

Publisert: 28.04.2011, Oppdatert: 12.09.2017
Smådyr i vannet

Den unge biologen handler mest om arbeidsmetoder i felt og laboratorium og bygger på hovedområdene "Forskerspiren" og "Bærekraftig utvikling" fra naturfag. Her må du bruke faglig kunnskap til å tolke informasjon, kartlegge, systematisere, dokumentere og rapportere. Du må bruke noe systematikk, men dette emnet behandles mer grundig i hovedområdet "Biologisk mangfold".

Periodeplan.  Periodeplan for "Den unge biologen"

 

Årsplan i biologi 1

 

Kapittelprøve 

 

This node does not support insertion type thumbnail 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
  • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
  • observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk
  • trekkje ut informasjon frå biologiske tekstar, brosjyrar, aviser, bøker og frå Internett, og vurdere korleis informasjonen er underbygd

Omtale av hovedområdet:

Hovudområdet handlar om å bruke biologifaglege arbeidsmåtar i økologisk feltarbeid og i undersøkingar og forsøk i laboratoriet. Vidare dreiar hovudområdet seg om arbeid med ulike miljøutfordringar og om vurdering av informasjon i media. Etiske sider ved problemstillingane inngår òg.

Læreplanen i biologi finnes bare på nynorsk.

Oppgaver