Fagstoff

Viktige faktorer for kommunikasjon og samhandling

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kommunikasjon

Det er viktig at vi kan noe om kommunikasjon, ulike praktiske tilnærminger til kommunikasjon, og hva som påvirker kommunikasjon i praksis. Kommunikasjon dreier seg om måten vi forholder oss til hverandre på ved hjelp av ulike måter å utrykke oss på.


bildet viser en voksen som prater med to barnKommunikasjon  

Sitater

Hvis menneskene bare våget å snakke helt åpent med hverandre, ville det være betydelig færre sorger i verden om hundre år.
Samuel Butler

 toveiskommunikasjonToveiskommunikasjon

Vi kommuniserer både ved hjelp av verbalt språk, som er ordene vi bruker, og ikke-verbalt språk, som er måten vi sier ting på ved hjelp av tonefall, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og så videre.

Den grunnleggende holdningen vi har til barna vi er i kontakt med, er også avgjørende. Hvis vi signaliserer mistillit og fordømmelse gjennom måten vi opptrer på, vil det sjelden være konstruktivt i situasjonen. Her er det viktig å skille mellom de handlingene en person gjør, og personen selv. Om vi signaliserer at vi har en grunnleggende tro på barnet og dets gode vilje, samtidig som vi forklarer at det er visse handlinger vi ikke kan akseptere, kommer vi som regel mye lenger.

En annen avgjørende faktor er hvordan vi håndterer de følelsesmessige sidene ved vanskelige situasjoner. Barn og unge kan reagere med sterke følelser om de ikke får lov til noe de har lyst til, eller de må gjøre noe det ikke selv ønsker. Dette kan være krevende for den voksne å håndtere. Dersom vi i slike følelsesladde situasjoner aksepterer det barnet føler og opplever, kommer vi mye raskere ut av konflikten og inn i et konstruktivt spor.

Anerkjennende kommunikasjon er viktig her.

Utfordringer til deg

Relatert innhold

Generelt