Fagstoff

Yrkesetikk for helsefagarbeidere

Publisert: 10.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Etikk i helsevesenet. Illustrasjon.  

Som helsefagarbeider må du ta mange valg og beslutninger i arbeidet ditt. Du skal yte faglig, etisk og juridisk forsvarlig helsehjelp. Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta.

Møter du etiske dilemma i arbeidet ditt, er det viktig at du reflekterer og diskuterer sammen med kollegene dine.

Det er en forutsetning for at du skal være skikket i arbeidet ditt som helsefagarbeider at du reflekterer over problemstillingene du møter, og innarbeider gode holdninger.


Når du reflekterer over din egen yrkesutøvelse, kan du videreutvikle holdningene dine og det du gjør i praksis.

Noen yrker har egne yrkesetiske retningslinjer.

Nedenfor ser du retningslinjer som Fagforbundet har laget for sine medlemmer, og som omfatter helsefagarbeidere.

De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. De skal stimulere til at medlemmene skal reflektere over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode holdninger og praksis.

 

Fagforbundets medlemmer

  • baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene omtanke, solidaritet og samhold. Alle innbyggere har rett til likeverdig kvalitet på behandlingen, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, diagnose, seksuell legning, livssyn, tro, bosted og økonomi.
  • er bevisst på egne holdninger og verdier, og hvordan dette bør komme til uttrykk i møtet med brukere, pasienter, pårørende, kolleger, arbeidsgivere og andre

 

Retningslinjene handler om disse verdiene og møtene, og de retter seg direkte til deg som yrkesutøver og medlem i Fagforbundet, seksjon helse og sosial.

 

De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for sin egen yrkesutøvelse.  

 

 

Utfordringer til deg
  1. Beskriv hva et etisk dilemma er.
  2. Vis med eksempler hvordan du ifølge Fagforbundets retningslinjer bør arbeide for å framstå som profesjonell arbeidstaker.
  3. Beskriv hva du mener med «livslang læring».
  4. Beskriv innholdet i Menneskerettighetserklæringen, FN.
  5. Vis med eksempler hva du legger i begrepet menneskerettigheter, og hvordan du som profesjonell helsefagarbeider arbeider for å ivareta denne retten.
  

Relatert innhold