Fagstoff

Sosial klasse

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 28.06.2017
Tigger på gata i Oslo

Norge er heldigvis et land med nokså stor sosial likhet. Likevel er det et faktum at de sosiale forskjellene blir større. Det blir både flere rike og flere fattige for hvert år som går, selv om de politiske styresmaktene jobber for å hindre dette. Men også i Norge har vi for eksempel mennesker som bor på gata, og som har falt utenfor de fleste sosiale nettverk.

Bilde av en faglært sveiser i arbeid ved Aker Solutions i Egersund.En faglært sveiser i arbeid ved Aker Solutions i Egersund. Hva gjør han på fritiden, tro? 

Bilde av eieren av restauranten Bombay Darbar i Oslo, som driver som selvstendig næringsdrivende.Eieren av restauranten Bombay Darbar i Oslo er selvstendig næringsdrivende. 

Bilde av en svensk bonde.Gårdbrukere – en klasse for seg!  

Bilde av Karl Heinrich Marx (1818-1883), som var en tysk politisk teoretiker, filosof, revolusjonær og sosialist.Karl Marx (1818–1883) var en tysk politisk teoretiker, filosof, revolusjonær og sosialist. For han gikk den viktigste skillelinjen i samfunnet mellom arbeiderklassen og borgerskapet: Borgerskapet eide kapital og driftsmidler, mens arbeiderne bare hadde sin egen arbeidskraft å selge. 

Filmen Overklassen.no med Ferdinand Nicolay Ferner-Fredriksen på TV2 Waschera gir kanskje ikke lyst til å aspirere til overklassen?

Fra demografi til psykografi

Ulikhetene mellom folk er langt større i andre land i Europa enn i Norge. Likevel finnes det også hos oss en slags klasseinndeling, selv om den ikke alltid er like tydelig. Sosial klasse kan defineres som «en relativ stabil inndeling eller gruppering av personer etter bestemte kriterier som for eksempel yrke, etnisitet, status, inntekt, sosial rolle og så videre».

Historisk sett har begrepet klasse vært brukt for å beskrive maktforhold i samfunnet, og også i Norge det er fortsatt slik at penger og eiendom gjør veien kortere til makt og innflytelse. I markedsføringssammenheng er vi imidlertid interessert i klassebegrepet av litt andre grunner. Tilhørighet til en sosial klasse eller et sosialt lag kan nemlig virke inn på en persons preferanser med hensyn til både holdninger, fritidsaktiviteter og produkter. Fra et demografisk begrep som sosial klasse er det altså mulig – til en viss grad – å slutte seg til psykografiske kriterier som verdier og livsstil.

Hvor mye forteller klassebakgrunnen egentlig?

Forskjellene mellom klassene er ofte lite tydelige i Norge. Mennesker fra såkalt lavere sosiale lag kan for eksempel være vel så kulturelt interesserte og aktive på fritiden som folk i høyere sosiale lag. I Norge tjener flertallet såpass godt at de har en del fritid, de kan reise på ferie, dra på konserter, og de kan kjøpe seg bil og et sted å bo. Det kan se ut som om penger og fritid styrer måten vi lever på i Norge i dag – i større grad enn det tilhørighet til en sosial klasse gjør.

Likevel brukes begrepene klasse og lag når en befolkning skal beskrives, derfor kan det være nyttig å ha litt kunnskap om temaet. Statistisk Sentralbyrås forbrukerundersøkelser bruker en relativt detaljert inndeling av klasser, med utgangspunkt i yrkesgrupper:

  1. ufaglærte arbeidere
  2. faglærte arbeidere
  3. funksjonærer på lavere nivå
  4. funksjonærer på mellomnivå
  5. funksjonærer på høyere nivå
  6. gårdbrukere og fiskere
  7. selvstendig næringsdrivende

 

Forskjellene mellom fattig og rik har vært – og er – enorme i mange land. Dette bildet viser den siste russiske tsaren og familien hans.

Det er ikke så mange tiår siden fattigdom preget livet til store befolkningsgrupper i Europa. Her en gruppe innbyggere i Volgadalen. Bildet er tatt tidlig på 1920-tallet.