Fagstoff

Systematikk

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Three little pigs

En forutsetning for å ta vare på og forstå det biologiske mangfoldet vårt som en helhet er kunnskap. Dette mangfoldet må organiseres på en slik måte at det er mulig å finne fram i kunnskapen om de ulike organismene: deres gener, utbredelse, levevis og slektskap.

Her ser du et lite utvalg av verdens artsmangfold som alle har sin plass i systematikken.

 


Biler av arter i soppriketSoppcollage.
Fotograf: Snežana Trifunović, Tim Bekaert, BorgQueen, Daniel Ullrich, Przykuta
 


Bilde av ulike arter i dyreriketDyrecollage.
Opphavsmann: Esculapio gallery
 

 

Ulike bilder av arter i planteriketPlantecollage.
Opphavsmann: Rkitko
 

 

 

For oss selv, menneskene, vil klassifikasjonen bli som vist i tabellen under.

Taksonomiske nivå for mennesket.  

 

Biologisk mangfold og organiseringen av alle arter

Bevaring av biologisk mangfold er i dag aktuelt som aldri før. Biologisk mangfold finnes både på økosystem-, arts- og gennivå, men det er ofte artsmangfoldet som er i søkelyset. Ingen vet sikkert hvor mange arter som finnes i verden. I underkant av to millioner arter er beskrevet, men tallet er i realiteten mye høyere. Det oppdages stadig nye arter. Et eksempel på det er studien ”The census of marine life” som har pågått de siste tiårene, og som har påvist 6000 nye arter i havet. Ut fra det som er registrert i Norge i dag, antar vi at det finnes omtrent 70 000 arter her til lands, og da er ikke mikroorganismer, bakterier og virus tatt med.

En forutsetning for å kunne ta vare på vårt biologiske mangfold er at vi har kunnskap om de ulike organismene og deres levevis. Det biologiske mangfoldet må organiseres på en slik måte at det er mulig å finne fram og ha oversikt over alle de millioner av arter som vi kjenner til.

Systematikk og taksonomi

Systematikk er læren om det biologiske mangfoldet og hvordan dette mangfoldet organiseres i et hierarkisk system bygget på kunnskap om det evolusjonære slektskapet mellom organismene. En mer snever definisjon av systematikk omfatter ikke de evolusjonære relasjonene mellom organismene, men er synonymt med det vi kaller taksonomi. Taksonomi handler om identifikasjon, beskrivelse, nomenklatur og klassifisering av organismer.

"Without taxonomy to give shape to the bricks, and systematics to tell us how to put them together, the house of biological science is a meaningless jumble."
(Robert May, 1990.)

Klassifikasjon

De taksonomiske nivåene som hovedsakelig benyttes i klassifikasjonssystemet, er vist i figuren under til venstre.

De ulike nivåene innen klassifikasjonenDe taksonomiske nivåene i klassifikasjonen.
Opphavsmann: Bitjungle
I tillegg benyttes det til tider ekstranivåer mellom disse, slik som underklasse og overorden. Den rådende oppfatningen i dag er at klassifikasjonen til en organismegruppe skal være basert på felles slektskap der artene i en avgrenset og definert gruppe har en felles stamfar, og hvor alle etterkommere etter denne stamfaren er inkludert i gruppa (monofyli).

Dynamisk vitenskap

Systematikken er en dynamisk vitenskap, og det vil hele tiden forekomme endringer etter hvert som vi skaffer oss ny kunnskap. Foreslåtte klassifikasjoner kan variere noe, og det som anses som rekke i ett system, kan betraktes som underrekke i et annet like korrekt klassifikasjonssystem. Denne dynamikken gjør fagfeltet utfordrende, men de utfordringene som ligger i systematikken, gjør det interessant og spennende. I dag viser det seg at vi har et sterkt behov for å styrke den vitenskapelige kompetansen knyttet til kunnskap om arter og systematikk, slik at vi for framtiden vil være bedre rustet til å kartlegge, bevare og forvalte mangfoldet.

Oppgaver

Generelt