Oppgave: Arbeidsoppdrag

Sjåførrommet

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Leif Juster i "Bussen"

Et busselskap som kjører skoleruter, får tilbakemelding om at noen elever er misfornøyde med servicen. De ulike sjåførene opptrer ulikt, har forskjellige regler og noen er lite imøtekommende. Sjåførene på denne ruta får beskjed om å ta tak i tilbakemeldingen og skal samarbeide om å bedre kvaliteten.

Gå sammen i grupper på tre til fem elever. Dere er bussjåførene som kjører samme skolerute, og dere må samarbeide om å samordne servicen og skape et bedre serviceprodukt.

En kvalitetssirkel er en liten gruppe mennesker fra samme arbeidsområde som møtes regelmessig for å ta opp og løse problemer i sin egen arbeidssituasjon.

(Kilde: Consensus Training AS) 

Dere bestemmer dere for å danne en kvalitetssirkel. Kvalitetssirkelen skal møtes én gang i måneden for å utvikle og samordne servicen.

Dere velger å ta utgangspunkt Troye sine fire serviceelementer. I fire møter skal dere diskutere hvert av de fire elementene. Når dere er ferdige, skal dere presentere resultatene i form av en liste over tiltak dere kunne tenke dere å sette i verk.

Fordel roller i gruppa. Disse rollene skal være med:

  • den strenge og rettferdige sjåføren som ser alt som passasjeren gjør, og som sier fra om det han ikke liker
  • den blide sjåføren som prater mye og ikke synes det er så farlig verken med søppel eller bruk av setebelter
  • den forsiktige sjåføren som ikke tør å si fra om ting, og som synes mange av elevene er ubehagelige

Hvis dere er flere i gruppa, kan dere lage flere rollebeskrivelser selv. Husk at rollene skal være realistiske.

Første møte: samhandlingselementer

Dette møtet skal handle om den delen av servicen som skjer i det direkte møtet mellom elev og sjåfør, for eksempel når eleven kommer på og går av bussen. Sett opp noen tiltak som sikrer enhetlig og god service.

Andre møte: bakomliggende elementer

Hva vil dere gjøre med at elevene kaster søppel og gjør hærverk? Kan det legges bedre til rette for å samle inn søppel? Noen mener at bussen alltid skal være ren og ryddig, mens andre tåler litt rot. Sett opp noen tiltak som retter seg spesielt mot søppel i bussen.

Tredje møte: strukturelementer 

Hva med selve bussen og utstyret om bord? Dere har fått innspill om at elevene kjeder seg og opplever at bussen i liten grad er tilpasset deres behov. Beskriv hvordan utstyr, innredning og design i en buss bør være for å gi denne kundegruppa en mest mulig positiv opplevelse.

Fjerde møte: kundeavhengige elementer 

En stor del av elevenes opplevelse påvirkes av samspillet mellom elevene. Kan sjåføren påvirke dette? Noen av utfordringene er knyttet til uro og mobbing. Sett opp noen tiltak som retter seg spesielt mot kundeavhengige elementer.