Fagstoff

Dokumentasjon

Publisert: 22.03.2011, Oppdatert: 28.07.2017
Gutt som maler

I arbeidet med barn og unge er dokumentasjon et viktig verktøy. Dokumentasjonen gjør at vi får informert om arbeidet vårt til andre, og det hjelper oss så vi kan reflektere over vår egen praksis.

      «Å dokumentere er å forstå verden på ulike måter.»

(Åberg, Taguchi, 2006)

 

Vi bruker dokumentasjon først og fremst for å utvikle det pedagogiske arbeidet, men også for å vise fram det arbeidet som gjøres med barn og unge.

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Dokumentasjon? 

bildet viser en gutt som blåser såpeboblerMange ulike opplevelser 

Barn som leker med løvBarn som leker med løv 

Når du skal dokumentere en hendelse, starter det gjerne med en observasjon du har gjort. Det er ofte noe du har lyst til å se nærmere på, og som du reflekterer over sammen med  resten av personalet. Når flere i personalet snakker sammen om den samme hendelsen, kommer gjerne flere ulike synspunkter og tanker fram. Det er en viktig og god måte å utvikle det pedagogiske arbeidet på.

Du opplever sikkert at du har mye å fortelle fra barnehagedagen når du snakker med dine kolleger. Utfordringen er hvordan vi kan bruke dokumentasjonen for å utvikle barnehagen og det pedagogiske arbeidet.  

Barne- og ungdomsarbeideren dokumenterer hva barn og unge opplever og lærer i barnehagen, skolen, SFO eller ungdomsklubben. Skriftlig dokumentasjon i form av ukeplan og ukesluttbrev til foreldrene viser hvilke aktiviteter som er planlagt, og hvordan de er utført. Gjennom fotografier og videoopptak dokumenteres hverdagen. Bilder fra forestillinger, konserter og utstillinger dokumenterer hva barna har arbeidet med, og viser hva de mestrer. I tillegg blir utviklingen og samspillet til hvert enkelt barn dokumenter skriftlig. Denne dokumentasjonen kan også inneholde tegninger og fotografier.

Det kan være vanskelig å få tak i det barn tenker og opplever. Derfor er for eksempel en tegning eller et bilde fra en aktivitet en fin innfallsvinkel til å få barnet til å utdype opplevelsene og tankene sine. Da kan vi snakke om det barnet har deltatt i, og barnet får mulighet til å gjenfortelle det de har opplevd. Gjennom dette opplever barnet at vi er interesserte i det de har gjort. Barnet får sette ord på opplevelsene sine, og barn og voksne kan sammen undres over det som har skjedd.

Fra rammeplanen for barnehagen:

  • «Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis.»
  • «Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.»
  • «Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.»
  • «Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte.»

(Utdrag fra Rammeplanen for barnehagen, kapittel 4.2)

Utfordringer til deg