Fagstoff

Arbeidsavtale

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Arbeidstilsynets logo. Illustrasjon. 
Arbeidsavtalen gir den ansatte status som arbeidstaker.

 

Den sier noe om arbeidstiden din, hvilke arbeidsoppgaver du har, og hvor lenge arbeidsforholdet skal vare.

 

En arbeidsavtale er gjensidig bindende, og både du som arbeidstaker og arbeidsgiver har forpliktelser overfor hverandre.

 


En arbeidsavtale skal være skriftligEn arbeidsavtale skal være skriftlig.


Se på Arbeidstilsynets side om ungdom og arbeid. Her finner du informasjon om hva du må passe på før du begynner i jobb, når du er i jobb, og når du slutter.

 

Arbeidstilsynet: Ungdom i arbeid

 

Sommerjobb på bensinstasjon – hva må du passe på?Sommerjobb på bensinstasjon – hva må du passe på?

 

Arbeidsavtale til nedlastning


Standard arbeidsavtale 

Kontraktsignerirng  

Arbeids- og lønnsavtalen er det juridiske grunnlaget for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsavtalen må selvsagt være i samsvar med det som er avtalt tidligere i ansettelsesprosessen. Her skal vi se på de viktigste kravene til en slik avtale. 

Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsmiljøloven sier at alle ansatte skal ha en arbeidsavtale – også de med kortvarige og midlertidige arbeidsforhold. De fleste punktene vi nevner om avtaler og regelverk, er hentet direkte fra arbeidsmiljøloven.

Hvem avtalen gjelder

Avtalen skal inneholde opplysninger om navnet og adressen til både arbeidsgiveren og arbeidstakeren.

Arbeidets art

Avtalen skal beskrive arbeidets art, altså oppgavene, eller oppgi en stillingstittel som indikerer dette.

Tidspunkt for oppstart og arbeidssted

Startdato i arbeidsavtalen er utgangspunkt for lønnsberegning og ansiennitet.

Varighet

Om stillingen er fast, oppgis det. Ved midlertidig stilling oppgis forventet varighet.

Prøvetid

Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler hvor lang prøvetiden skal være, og det skal oppgis i avtalen. Prøvetiden kan være maksimalt seks måneder.

Ferie

Ferieloven gir regler om ferie, og de fleste arbeidsavtaler nøyer seg med å henvise til denne lovens bestemmelser.

Oppsigelsesfrist

Loven krever minimum én måneds oppsigelsesfrist, men den kan forlenges. Det er ikke mulig å avtale en lengre oppsigelsesfrist for arbeidstaker enn for arbeidsgiver.

Lønn 

Arbeidsavtalen skal også inneholde informasjon om lønnsnivå og tidspunktet for når lønn skal utbetales.

Se mer her: