Fagstoff

Uføretrygd

Publisert: 26.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Blid, ung mann. Foto.

Uføretrygd skal sikre livsopphold til mennesker som ikke lenger kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Det finnes to typer ytelser.

Tidsavgrenset uførestønad

Dersom det er sannsynlig at innteksevnen kan bedres, det vil si at personen kan komme i arbeid igjen, blir det gitt tidsavgrenset uførestønad.

Uførepensjon

Dersom det ikke er sannsynlig at personen kan komme i arbeid igjen, blir det gitt uførepensjon.

For å få uførepensjon må personen

  • være mellom 18 og 67 år
  • ha vært medlem i folketrygden de tre siste årene fram til arbeidsevnen gikk tapt
  • ha varig redusert arbeidsevne på minst 50 prosent
  • ha gjennomført medisinsk behandling og attføring for å prøve å bedre inntektsevnen
Relatert innhold

Generelt