Fagstoff

Grønn logistikk

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Klemetsrud energigjenvinningsanlegg. Foto.

Produksjon og transport påvirker miljøet. Begrepet grønn logistikk dreier seg om de tiltakene ulike aktører i verdikjeden kan sette i verk for å dempe belastningen på miljøet. Vi skal særlig se på de systemene som er etablert for gjenvinning.

Hensynet til miljøet blir stadig viktigere.

 

Myndighetene har nå et utstrakt regelverk som setter krav til produsenter, transportører og forbrukere når det gjelder produksjon, håndtering, transport, bruk og gjenvinning av miljøfarlige produkter.

 

Bildet viser en tomflaskeautomatEn viktig del av satsingen på miljø er gjenvinning av materialer og energi.
Fotograf: Olav Olsen

 

Bildet viser en motorveibruUndersiden av E18-broen i Drammen er kledd med blanke aluminiumsplater som reflekterer lyset fra elven.
Fotograf: Tom A. Kolstad

 

De fleste som produserer, transporterer og lagrer varer, er i dag opptatt av at operasjonene skal skje på en miljøvennlig måte. Bedrifter og enkeltpersoner har blitt flinkere til å planlegge og samordne, slik at de miljømessige belastningene blir så små som mulig. Bakgrunnen for at vi har blitt mer miljøbevisste, er forskningen som viser at det skjer store endringer i klimaet på grunn av utslipp av giftstoffer fra industri og transport.

Alle aktører i næringskjedene kan bidra med tiltak, slik at vi får store miljøgevinster i transport og logistikk. Det har også en stor økonomisk betydning, fordi de som forurenser, er også pålagt å betale for den skaden de påfører samfunnet. For bedrifter handler det derfor om å redusere miljøskadelige aktiviteter, være bevisste på gjenbruk der dette er mulig, og bruke materialer som kan gjenvinnes.

Krav til produsent

Grønn logistikk kalles også returlogistikk. Det betyr at alle produkter skal være tilrettelagt slik at de kan samles inn og i størst mulig grad gjenvinnes når de ikke lenger er til nytte. Produsenten gjør dette mulig ved å bruke gjenvinnbare råvarer, følge internasjonale standarder for design og emballasje og sørge for tilgjengelig informasjon om alle slike forhold av såkalt opprinnelsesmerking.

Krav til transportør

Miljøarbeidet hos transportørene dreier seg i første rekke om å redusere utslipp av CO2, partikler og støy. Av de mest sentrale tiltakene i Norge er overføring av gods fra vei til bane, bruk av biodiesel og utvikling av motorer med lavere utslipp.   

Krav til forbruker

Myndighetenes miljøarbeid rettet mot forbrukerne omfatter både regelverk og holdningsskapende arbeid.

Innenfor regelverket finner vi først og fremst de kommunale systemene for renovasjon. Sortering av avfall gir mulighet for gjenvinning. De aller fleste kommunene i landet sorterer biologisk avfall (matrester), papir og restavfall. De tilbyr også miljøstasjoner der innbyggerne kan levere ulike former for spesialavfall og risikoavfall. Mange har også tilbud der husstandene kan levere metall, glass og plast. Av de mange lovpålagte returordingene er panteautomater for drikkevarer i flasker eller bokser den mest omfattende. 

Om man klarer å få folk til å vise ansvar gjennom holdningsskapende arbeid, blir resultatet ofte bedre enn om man lager regler. For å bli en god ambassadør for grønn logistikk kan du bidra ved å omsette produkter som kan gjenvinnes, og oppfordre dine kunder til å følge opp. Bevisste forbrukerne vil igjen føre til at produsenter, transportører og forhandlere anstrenger seg for å ta nødvendige miljøhensyn.

Oppgaver

Generelt