Fagstoff

Hva er logistikk?

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Lastebil, containerskip og fly. Foto.

I dette kapittelet skal vi se på hva som ligger i begrepet logistikk. Vi starter med noen enkle hverdagsdaglige eksempler før vi ser på hvordan logistikk binder sammen avanserte prosesser i og mellom bedrifter.

Logistikk

Vi bruker begrepet logistikk først og fremst om hvordan vi planlegger og sørger for at aktiviteter skjer til rett tid, av og med de rette menneskene, med de riktige varene og med den hjelpen vi trenger for å kunne gjøre vår del av jobben.

 

 

 

Bildet viser et stort lagerGod logistikk omfatter orden og oversikt på lageret. Her ser vi lageret hos Amazon rett før jul.
Fotograf: Hendrik Schmidt
Opphavsmann: DPA

Logistikk i familien

En gang da tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ble intervjuet, fikk hun spørsmål om hvordan hun klarte å få tiden til å strekke til som politiker og småbarnsmor. Dette er såpass lenge siden at kjønnsrollene og velferdsordningene ikke uten videre åpnet for en slik karriere. Hun fortalte at det viktigste bidraget fra familien var at verken store eller små gikk tomhendte mellom to etasjer. Det var alltid skitne klær som skulle til vask, rene klær som skulle finne sin eier, bord som skulle dekkes, eller nyinnkjøpte matvarer som skulle legges på plass.

Om vi er hjemme, arbeider, går på skolen, deltar i fritidsaktiviteter eller henger med venner, består livene og hverdagene våre av en serie gjøremål. De aller fleste av disse gjøremålene må vi samarbeide med andre mennesker om. Felles for mange av oppgavene er at vi gjør dem på et visst tidspunkt og i en viss rekkefølge. Når vi snakker om slike handlinger i faget Service og samferdsel, kaller vi dem for prosesser eller aktiviteter.

For noen år siden var logistikk et begrep som bare ble brukt av bedrifter. Går vi enda lenger tilbake, ble det brukt under større militære operasjoner der kravene til tidsmessig og materiell presisjon ble sett på som ekstreme.

I en vanlig familiesituasjon vil god logistikk være at barna selv legger gymklærne til vask når de kommer hjem fra skolen, og at barna får kjøpe lørdagsgodtet sitt når familien likevel er på handletur.

Det er nok ikke bare selve logistikkbegrepet som i større grad har blitt en del av folks dagligliv. Både kravene til effektivitet, den teknologiske utviklingen og de yrkesmessige forventningene har gjort at det ikke lenger bare er statsministerens familie som i stor grad må fungere som en produksjonsbedrift.

Logistikk i bedriften

I Norge ble logistikk tatt i bruk som begrep først omkring 1960. Det ble lenge brukt om innkjøp og inn-transport av råvarer og komponenter samt distribusjon av ferdigvarer til kunder. I samme periode ble begrepet materialadministrasjon brukt om blant annet lager, produksjonsstyring, informasjonsstrømmer og avveininger mellom egenproduksjon eller innleide tjenester.

Etter hvert gikk materialadministrasjon inn i logistikkbegrepet, og vi har det vi kan kalle et utvidet logistikkbegrep. En mye brukt definisjon i Skandinavia er

«de betraktningsmåtene og prinsippene som man legger til grunn for å planlegge, utvikle, organisere, samordne, styre og kontrollere materialstrømmen fra leverandør til sluttbruker»(Ericsson, 1976, Materialadministrasjon: logistikk)

Ikke bli bekymret om du ikke forstår denne definisjonen fullt ut. Du skal få god anledning til å gi den innhold og mening gjennom eksempler, teori og modeller fra ulike virksomheter. «Det du trenger når du trenger det» er en noe ufullstendig, men likevel nyttig definisjon som kan vi låne fra Statoils bensinstasjonskjede. 

Sentrale aktiviteter og begreper

Noen av de mest sentrale aktivitetene og begrepene som til sammen utgjør logistikkbegrepet, er:

 • verdikjeden
 • distribusjon
 • transport
 • lager og lagerstyring
 • varemottak og materialhåndtering
 • innkjøp og forsyning
 • ordrebehandling og kundeservice
 • salg og markedsføring
 • produksjon og produksjonsplanlegging
 • informasjon og kommunikasjon
 • gjenvinning

 

Disse elementene utgjør sammen en helhetlig og integrert logistikkprosess.

Oppgaver

Generelt