Fagstoff

Å velge en teori

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Velge

Når vi skal bestemme oss for analysemetode og teori, er det flere spørsmål vi må stille oss. Men det aller første du må ha klart for deg, er om oppgaven forteller deg hva du skal se etter, eller om du må finne ut av det selv.

Dersom du må finne av dette selv, kan disse spørsmålene være aktuelle:

1) Hva er det som gjør denne teksten litterær?

2) Hvordan kommuniserer denne teksten effektivt?

3) Hvilke ideologiske føringer ligger til grunn for teksten?

4) Hva sier teksten om sin egen samtid?

5) Hvordan er teksten bygget opp?

6) Hvilke forutsetninger må være på plass for at teksten skal kommunisere?

7) Hva er avsenderens opprinnelige og originale mening med teksten?

Det sier seg selv at ikke alle disse spørsmålene kan brukes på alle mulige tekster. Det bringer oss over på det andre viktige spørsmålet: Hvilken type tekst er det du skal analysere?

En roman fra begynnelsen på 1900-tallet "krever" som regel en annen tilnærming og en annen analysemetode enn en reklameplakat fra 2010. I dette faget lærer du blant annet at det finnes en rekke ulike teksttyper, og selv om mange analysemetoder kan brukes på ulike teksttyper, vil det variere hvor mye man faktisk får ut av teksten ved hjelp av de ulike teoriene.

Nedenfor finner du en oversikt over analysemetoder og teorier, og forslag til hvilke tekster og spørsmål de kan passe sammen med. Dette er ikke ment som en fasit, men et veiledende oppsett. 

 Analyse/teori

 Mål med analyse/teorien er å

 Hvilke tekster passer teorien på?

 Retorisk analyse

 Analysere/finne ut av hvordan en tekst kommuniserer effektivt

 Både skjønnlitteratur, sakprosa, skriftlige, muntlige og sammensatte tekster

 Diskursanalyse 

 Avdekke de ideologiske føringene og tankemåtene teksten bygger på 

 Saktekster, skriftlige og muntlige, ev. også skjønnlitteratur og sammensatte tekster

 

Kulturfilteranalyse

 Vise hvordan forutsetningene for kommunikasjon er

 Muntlige og skriftlige saktekster

 Filmanalyse/analyse av sammensatt tekst

 Gjøre greie for hvordan ulike teksttyper spiller sammen

 Sammensatte tekster

 

Tekstlingvistisk analyse

 Vise hvordan de ulike nivåene i en tekst kan henge sammen

 Alle skriftlige tekster

 

Analyse av forteller og fortellerstruktur

 Analysere/gjøre greie for de føringene og valgene som ligger til grunn for en tekst

 Fortellende tekster, film, reklame, nyhetssendinger, avistekster

 

Nykritisk analyse

 Vise hvordan teksten gjør seg til noe annet enn hverdagsspråk (jf.  språkfunksjoner) og analysere de ulike virkemidlene som er brukt

 Skjønnlitterære tekster, først og fremst lyriske tekster, men også novelle og roman

 

Historisk-biografisk metode

 Vise hvordan kunnskap om forfatter kan føre til en bestemt tolking av teksten

 Skjønnlitterære tekster

 

Nyhistorisme

 Vise hvordan teksten er bygd opp av lån fra andre tekster (intertekstualitet) og hvordan teksten kan si oss noe om samtiden den er oppstått i

 Først og fremst skjønnlitterære tekster, men også andre skriftlige tekster

 

Leser-respons-teori

 Vise hvordan leseren legger inn mening i verket. Vise at det finnes visse lesefellesskap knyttet til situasjon og kultur

 Først og fremst skjønnlitterære tekster, men også andre skriftlige tekster

 

 

 

 

 Her finner du analyseoppsett som kan være nyttige:

- Tekstanalyse

Retorisk analyse

- Diskursanalyse

- Skjermtekster

Relatert innhold