Fagstoff

Leser-respons-teori

Publisert: 15.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Bokfans

Selv om både den nykritiske nærlesingen og det historisk-biografiske fokuset på forfatteren står sterkt i norskundervisningen din, kan vi også finne eksempler på en annen tilnærming til tekstene du leser. Se for eksempel på oppgavene til tekstene i norskboken din. Ofte vil formuleringer som ”hvorledes tolker du slutten på novellen?” eller ”hvorledes forstår du den første strofen i diktet?” gå igjen. Dette er eksempler på en mer leserorientert arbeidsmåte. I litteraturteorien kaller vi dette leser-respons-teori.

Leser-respons-teorien er mest opptatt av hvorledes vi som leser teksten responderer eller reagerer på tekstene vi leser. Videre kan vi si at retningen har som grunnsyn at meningen i verket er noe som først oppstår i møte med en leser.

Et liknende syn ligger til grunn for kulturfiltermodellen som du har jobbet med tidligere i dette faget. Denne sier blant annet at i en kommunikasjonssituasjon kan en avsender bare sende fra seg en melding (f. eks. i form av en litterær tekst). Som mottaker har vi aldri direkte tilgang til avsenderens intenderte mening, men vi kan etter beste evne konstruere den ut fra den meldingen vi mottar. Mening er altså noe som oppstår i mottakeren, og den vil alltid være farget og påvirket av blant annet mottakerens kultur (derav navnet kulturfiltermodellen).

Leser-respons bygger på den samme oppfatningen: Alle lesere har sin mer eller mindre individuelle kulturelle bakgrunn som er med i møtet med tekstene vi leser. Et direkte resultat av det er at det i teorien også finnes like mange tolkninger som det finnes lesere av et verk. Vi kan derfor ikke uten videre si at den ene tolkningen er bedre enn en annen tolkning. De vil alle være rette for dem som konstruerer tolkningene.

Innenfor leser-respons-teorien blir derfor leseren en viktig del av forskningsobjektet sammen med teksten, og en del av arbeidet vil konsentrere seg om å svare på spørsmål som "hva gjør denne teksten, denne setningen eller dette ordet med leseren? Hvilke prosesser setter det i gang i hodet på han?"

En mulig konsekvens av et slikt syn på teksten er at det ikke finnes en objektiv, enerådende tolkning av en tekst, og teorien fjerner seg slik sett nokså langt fra for eksempel nykritikken. 

 

Oppgave

Tolkning

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Generelt