Fagstoff

Setningsnivå: Å koble sammen setninger

Publisert: 11.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Puslespill

Som barn er vi ikke alltid like bevisste på hvordan vi innfører referenter. Det kan resultere i tekster der mange nye referenter innføres uten at de gir mening, og det kan bli vanskelig å finne sammenhengen i en tekst. Gradvis lærer vi oss hvordan referenter skal innføres for at teksten skal gi mening. En av de første måtene vi lærer å binde sammen setninger på, er ved å bruke konjunksjonene eller bindeordene og og .

I teksten "vår" skrevet av en gutt i 2. klasse ser vi eksempel på bruk av setningskoblingen "og" og innføring av mange referenter (hentet fra Moslet og Bjørkeng (red.) 2004): 

”eg kan sykle og eg

kan ver i hyta

mi og eg kan

spikre hytami ferd 

ig og eg kan

sole meg og ha

pleimon ute og legon ute

eg kan bade i vanspreder

og den hyta mi er atme

varandan og biene kjem …”

Vi lærer også å koble sammen setninger slik at vi kan uttrykke årsaksforhold, tidsforhold, motsetninger og likhet. Til det bruker vi bindeord fra ordklassene konjunksjoner (og, men, eller, for), subjunksjoner (fordi, at, selv om, når, da, osv.), adverb (dessuten, derfor, også osv.) og preposisjonsuttrykk (til og med, på grunn av, ved hjelp av, tross alt osv.).

I oversikten under er de ulike forholdene satt opp med bindeord og eksempler fra teksten om Ingerid Stenvold.

ForholdBindeordEksempel
Årsaksforhold (kausalkobling)fordi, derfor, som følge av, på grunn av, ettersom, siden, hvis, osv.NRK-stjerna skapte store overskrifter rett før jul, på grunn av den språklige spesialtillatelsen som gir henne lov til å snakke dialekt i Dagsrevyen.
Tidsforhold (temporalkobling)da, så, deretter, etterpå, mens, først, samtidig, tidligere, osv.Etter nyttår blir Lisbeth Skei reporter i Dagsrevyen, mens Stenvold tar plass ved siden av Einar Lunde - med 40 år bak seg i jobben.
 Motsetninger (adversativkobling)men, derimot, imidlertid, på tross av, selv om, ikke desto mindreSelv om jeg generelt har et godt humør, er det jo ikke sånn at jeg går rundt og smiler hele tida.
Likhet/symmetri (additivkobling)og, dessuten, videre, blant annet, til og med, også, på samme måte, ellerHun er ikke så glad i å stikke seg fram, og er i motsetning til mange andre NRK-profiler ikke blant dem som er fast innslag på den røde løperen.

 

Oppgaver
Relatert innhold

Kjernestoff