Fagstoff

Innføring i tekstteori

Publisert: 15.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Bybilde

I dette faget vil du lære om hvordan alle tekster er deler av et større samspill. Ved å anvende ulike tekstteorier på et bredt spekter av tekster, både når det gjelder sjanger, epoke og kultur, vil du få en større forståelse av samfunnets tekstkulturer.

Tekster kan leses på ulike måter. Du vil underveis i dette faget lære om analysemetoder hentet fra ulike tekstteorier. Disse kan du bruke til å analysere tekster, både skriftlige, muntlige og sammensatte tekster.

Noen ganger vil du oppleve at teoriene overlapper hverandre. Det skyldes delvis at teoriene har sitt opphav i ulike fagtradisjoner som noen ganger krysser hverandre. Det er likevel ikke slik at den ene teorien utelukker den andre, snarere tvert imot: Teoriene utfyller hverandre og gir deg forskjellige innfallsvinkler til tekststudiet.

Her skal vi se på noen grunnleggende begreper i arbeidet med tekster. Vi skal avklare forholdet mellom ytring og tekst og definere hva en tekst er. Deretter skal vi se på begrepene tekstnormer, tekstkultur og sjanger, og til slutt følger en del om hvordan vi kan lese tekster på ulike måter.

På KK1 definerte vi tekst som en rekke med tegn som har en sammenheng og en kommunikativ funksjon. Vi sa også at vi har å gjøre med et utvidet tekstbegrep der vi regner film, bilder, musikk, utstillinger, konserter og klesdrakter som tekst, i tillegg til skriftlige og muntlige tekster. Dette skal vi holde fast ved også på KK2.

 

Oppgaver

 1. Hvilke type tekster er viktige:
  • på skolen? 
  • på nettet?
  • i en matbutikk?
  • på et kultursenter?
  • hjemme?
  • i valgkampen?
  • i forskning?
  • på et sykehus? 
 2. Studer tre valgfrie blogger. 

  • Hva kjennetegner dem?
  • Hva skiller dem?
  • Hvilke andre teksttyper er du innom daglig?
 3. Hva lærte du om forholdet mellom ytring og tekst på KK1? 
 4. Hva er den tradisjonelle oppfatningen av begrepet «tekst»? 
 5. Hvordan ble begrepet «tekst» definert på KK1 «
tekstdefinisjon»? 
 6. Hva legger vi i «det utvidede tekstbegrepet»? 
  Repeter  «det utvidede tekstbegrepet» fra KK1.
  Ordet «tekst» har opprinnelse i det latinske ordet «textum».
  • Hvordan spiller betydningen av dette ordet inn på hvordan vi
   bruker begrepet i dag?
 7. Hvilke likhetstrekk har tekster med arkitektur og tekstiler?