Fagstoff

Fysisk aktivitet i skolen og skolefritidsordningen

Publisert: 27.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Fysisk aktivitet

Foreldre har hovedansvaret for at barn er i fysisk aktivitet, men ettersom barna tilbringer store deler av dagen i skole og skolefritidsordning, må det tilrettelegges for aktivitet på disse arenaene.

 

Fysisk aktivitet mellom en mann i rullestol og en løpende jente. Tegning.Fysisk aktivitet 

 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

 

 

Læreplaner

Læreplaner for grunnskolen og den videregående skolen beskriver hvordan man skal jobbe med kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen.

 

 

FNs barnekonvensjon

Artikkel 31 i FNs barnekonvensjon handler om barns rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette pålegger myndigheter å planlegge for et godt oppvekstmiljø som fremmer bevegelsesglede og stimulerer til lek, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 

 

 

Arbeider som kjeppjager et barn til fysisk aktivitet. Tegning.Fysisk aktivitet? 

Fordi barna tilbringer en stor del av dagen sin i skole og skolefritidsordning, har det det offentlige et ansvar for å tilrettelegge for at de skal få være i fysisk aktivitet. Dette betyr blant annet at man i skoledagen må sette av tid til fysisk aktivitet. Rommene barna oppholder seg i, både inne og ute, må være egnet for aktiviteter, og personalet må ha kompetanse om fysisk aktivitet hos barn og unge.
Mennesket er bygd for bevegelse, og å sitte rolig i en time er vanskelig for både store og små. Det er naturlig at vi må røre oss, og derfor er det viktig å legge inn små bevegelsespauser i løpet av dagen. Det kan være nok med noen minutter for å strekke litt på kroppen og kanskje springe en tur ut.

Gjennom lek og allsidig fysisk utfoldelse utvikler barn ferdigheter som bidrar til å hjelpe dem med å mestre utfordringer. Dette skaper også bevegelsesglede og mestringsglede.

Dersom barnet mestrer fysisk aktivitet, er det inne i en god sirkel. Fysiske ferdigheter og god kondisjon gjør det mulig å delta i mer lek, og det vil igjen bedre kondisjonen ytterligere og føre til mer lek og sosial omgang med andre. En livsførsel med regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene har betydning for helsen vår både i oppveksten og i voksen alder.

Utdrag fra: «Sammen for fysisk aktivitet»
Departementene

Undersøkelser viser at gutter er noe mer aktive enn jenter, og at aktivitetsnivået øker opp til tenåringsalderen for deretter å minke når barna blir eldre. Det anbefales at barn og unge er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag for å sikre god helse.

I grunnskolen er fortsatt leken en viktig del av barnas fysiske aktiviteter. De hopper strikk, spiller fotball og leker sangleker. De voksne bør legge til rette for at barn kan leke også i ungdomsskolen. Barn skal ha mulighet til allsidig lek og aktivitet, og friminuttene på skolen bør innby til det. Barna vokser, og allsidig bevegelseserfaring er best for barnets utvikling.

Kroppsøvingsfaget er en annen viktig kilde til fysisk aktivitet. Helsedirektoratet hevder at mer og bedre kroppsøving har god effekt for å få barn mer aktive. Kroppsøvingsfaget gjennomføres på ulike måter, og en av utfordringene er å gi disse timene et innhold som gjør at alle barn kan mestre og bli glad i faget. Som barne- og ungdomsarbeider har du ofte et ansvar for en eller flere elever som trenger ekstra hjelp eller støtte i dette faget. Barn med funksjonshemninger har et like stort behov for å være fysisk aktive og å mestre som andre barn.

 

Å sykle eller gå til skolen gir gode helsegevinster for barn og unge. Å kjøre barna til skolen kan noen ganger være nødvendig, men aller helst bør barna sykle eller gå. For å få flere barn til å gjøre dette bør

  • det lages en trygg skolevei, med gang- og sykkelstier
  • barn få opplæring i hvordan de ferdes i trafikken
  • man diskutere temaet «gå til skolen» i klassen og på foreldremøter for å skape positive holdninger til å gå til skolen
  • barna ta sykkelprøven på skolen

 

Under lenker finner du helsedirektoratets sider om fysisk aktivitet i skolen. Disse sidene bør du gjøre deg kjent med.

Uteskole blir mer og mer vanlig, spesielt i de yngste klassene. Dette gir barna mulighet til økt fysisk aktivitet.

Arealer som fremmer lek og mangfold

Studier av skolegårder i Sverige viser at det i skolegårder med innslag av natur foregår flere leker og benyttes flere ulike arealer enn i skolegårder med mindre natur. Undersøkelser viser også at innslaget av natur og størrelsen på arealene, kombinert med få elever, er faktorer som kan gi et mangfold av aktiviteter. Ved planlegging og utforming av nye barnehager og skoler skal man derfor legge vekt på kvaliteter ved det fysiske miljøet både ute og inne som fremmer lek og fysisk utfoldelse for barna og for nærmiljøet.

 

Kilde: Helsedirektoratet 2009


Mange skoler rundt i landet prøver ut spennende prosjekter for å få barn og unge mer aktive. Kanskje finnes det et slikt prosjekt i din kommune også?

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold