Fagstoff

Språk og sosiale faktorer

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Kroppsspråk header

Har du tenkt over at når du bruker språket, forteller du andre om hvem du er? Din måte å snakke eller skrive på kan si noe om du er gutt eller jente, hvor gammel du er, hvor du kommer fra, hva slags gjeng du tilhører, hva interessene dine er, hvor du går på skole, hva du jobber med, hva slags musikk du hører på osv.

_____________________________________________________________________________

mann og kvinne går hver sin veiKjønn og lønn
Fotograf: Lise Åserud

Alder, kjønn, utdannelse, yrke, sosial bakgrunn og miljø/gruppe er sosiale faktorer som har betydning for måten vi bruker språket på. I tillegg kan vi også trekke inn kulturelle faktorer. Vi tilpasser språket avhengig av hvem vi snakker med, og hva vi snakker om, fordi sosiale og kulturelle faktorer varierer. Ved å ta utgangspunkt i ungdomskulturen skal vi se på forholdet mellom språk, identitet, kommunikasjon og sosiale faktorer.

I oppveksten blir vi sosialisert inn i ulike fellesskap som gir oss ulike språk. Vi lærer morsmålet, og får med det et nasjonalspråk og en dialekt. Etter hvert begynner vi på skolen, vi deltar i ulike aktiviteter, får ulike holdninger og blir sosialisert inn i ulike gruppespråk. Vi tar etter hvert en utdannelse, får et yrke og tilegner oss ulike fagspråk (:34).

Kunstprogrammet Safari (2008): Reporter Helle Vaagland møter kunstneren Ida Ekblad som snakker om sin ungdomskultur og hvordan den har preget livet hennes.
Leverandør: NRK

Miljøet du vokser opp i og vennene du omgås, er med på å prege talespråket ditt. Din sosiale bakgrunn og den økonomiske situasjonen du er i, eller har vokst opp i, vil være med på å prege måten du snakker på.

Den utdannelsen du velger å ta, vil føre deg inn i et fagspråk. Lærere vil snakke om vurdering, kompetansemål, læringssyn og didaktikk, noe som kan være uvant fagspråk for fysioterapeuten, som vil ha en rik fagterminologi for muskler i kroppen og treningsøvelser.

Det norske talespråket består av mange dialekter, og innenfor én dialekt finner vi sosiolekter eller gruppespråk. Det vil si variasjoner av en dialekt innenfor en bestemt sosial gruppe. Å studere språk i sammenheng med sosiale og kulturelle faktorer kalles sosiolingvistikk.

I større byer vil vi se at det er språkforskjeller mellom sosiale klasser. Mange av disse språklige forskjellene går tilbake til den gang det var et mye tydeligere klassesamfunn i Norge, men i for eksempel Oslo finner vi fremdeles forskjeller i språket på vestkanten og østkanten.

Relatert innhold

Generelt