Fagstoff

Å vurdere skriftlige tekster

Publisert: 30.11.2010, Oppdatert: 15.03.2011

Her ser du kriterier for vurdering av skriftlig materiale.

 

Kriterier Karakter 6 Karakter 5 Karakter 4 Karakter 3 Karakter 2-1
Svar på oppgaven Alle deler av oppgaven er besvart på en særdeles god og utfyllende måte. Alle deler av oppgaven er besvart på en meget god og utfyllende måte. Store deler av oppgaven er besvart på en god og utfyllende måte. De fleste deler av oppgaven er besvart på en god måte, men noen moment mangler.

Noen deler av oppgaven er ikke besvart.

Bruk av fagteori, analyse og refleksjon

Særdeles god analyse med god bruk av eksempler og teori.

Du drøfter og ser sammenhenger på flere nivåer, og har interessante refleksjoner.

I teksten er det vist særdeles god oversikt over fagteorien. Det er valgt ut relevant teori og det er vist originalitet i behandlingen av stoffet.

Meget god analyse med god bruk av eksempler og teori.

Du drøfter og ser sammenhenger på flere nivåer, og har interessante refleksjoner.

I teksten er det vist meget god oversikt over fagteorien. Det er valgt ut relevant teori og den er brukt på en god måte.

God analyse med bruk av noen eksempler og teori.

Du ser sammenheng på noen nivåer og har enkelte refleksjoner.

I teksten er det vist god oversikt over fagteorien. Det er valgt ut noe relevant teori, men det teoretiske grunnlaget for drøfting og refleksjon er ikke alltid like godt.

Analyse av enkeltelement der det blir vist til enkelte eksempler.

Fagteori brukes ikke alltid helt korrekt og mangler noen steder.

Drøftingen bærer preg av noe oppramsing av innholdselement og lite refleksjon.

Du har misforstått eller ikke svart på oppgaven.

Lite eller ingen bruk av fagteori, oppramsing av innhold, refleksjon og analyse mangler.

Struktur og design

Særdeles god tekststruktur. Innledningen er original og du har disponert teksten meget godt. God mottaker-bevissthet.

Oppsett, bildebruk og skrifttype er originalt og kreativt.

Meget god tekststruktur, god og presis innledning og en godt disponert tekst. God mottakerbevissthet.

Oppsett, bildebruk og skrifttype er meget bra utført.

God og oversiktlig struktur på teksten, men noe uklare overganger. Ganske god mottaker-bevissthet.

Oppsett, bildebruk og skrifttype er utført på en grei måte.

Enkel struktur på teksten, ikke alltid like god sammenheng innad og mellom avsnitt. Noe uklar mottaker-bevissthet.

Oppsett, bildebruk og skrifttype virker noe tilfeldig utført.

Teksten mangler struktur, og det er lite sammenheng mellom avsnittene. Mangler mottaker-bevissthet.

Oppsett, bildebruk og skrifttype er tilfeldig utført.

Språk Fagspråk er brukt korrekt, du har et meget godt ordforråd og behersker tegnsetting og rettskriving. Fagspråk er brukt på en overbevisende måte, du har et godt ordforråd og behersker tegnsetting og rettskriving. En del fagspråk er brukt, og du behersker i stor grad både tegnsetting og rettskriving. Noe fagspråk er brukt, og det er noe feil i tegnsetting og rettskriving. Lite bruk av fagspråk og manglende tegnsetting og rettskriving.
Kilder Korrekt, kritisk og omfattende bruk av relevante kilder. Korrekt, kritisk og omfattende bruk av relevante kilder. Kildene oppgis på korrekt måte, og er brukt kritisk og fornuftig. Viser til kilder, men ikke alltid på rett måte. Få/ingen relevante kilder, store deler er avskrift.