Fagstoff

Nærlesing

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Nærsynt

Der diskursanalyse og historisk materiale danner grunnlaget for de andre teoriene vi har sett på, bruker nykritikken det vi kaller nærlesing som metode. Dette innebærer å undersøke og analysere de virkemidlene som er brukt i teksten, se på hvilke motsetninger, spenninger og konflikter som råder og hvorledes dette kan koples opp til temaet i teksten.

En første fase i denne nærlesingen vil være å gjøre greie for det som på et overflateplan, altså helt konkret og bokstavelig, blir sagt.

I møte med de aller fleste litterære verker vil vi likevel raskt møte på et språk som bryter med det vi kan kalle hverdagsspråket vårt, både i ordvalg, ordsammensetninger, setningsoppbygging. Den neste fasen i nærlesingen vil derfor måtte ta for seg desse bruddene med vanlig språkbruk og de spenningene disse fører med seg. Et mål med nærlesingen er å vise hvorledes disse spenningene kan forenes i en harmonisk lesing.

For nykritikken er det likevel ikke et mål å komme fram til en endelig lesing og tolkning av teksten. De spenningene som oppstår når språket bryter med den vanlige språkbruken, er i seg selv en viktig litterær kvalitet, og åpner opp for at leseren kan reflektere videre etter at lesingen er over.