Fagstoff

Tre teorier om litteratur og samfunn

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Skriver

Diskursanalysen dreier seg først og fremst om å studere det vi litt generelt kan kalle saktekster i kontekst. Gjennom å analysere ulike deler av teksten og forholdet mellom disse delene og ulike kontekstuelle lag, vil vi prøve å vise hvilken sosial sammenheng de springer ut av.

Men også innenfor teorier om skjønnlitteratur, fins det tanker som går i samme retning. En av de teoriene som slekter nærmest, er nyhistorismen som langt på vei ser den litterære teksten som et direkte resultat av historien og samfunnet den tilhører. I forhold til kommunikasjonsmodellen ligger hovedfokuset på konteksten.

Den historisk-biografiske metoden avgrenser denne konteksten til å gjelde forfatteren bak verket, og er på den måten mer opptatt av senderinstansen i kommunikasjonssituasjonen.

Nykritikken er en litteraturteori som ikke er opptatt av avsender eller kontekst, men i stedet konsentrerer seg om selve teksten.

Relatert innhold

Generelt