Fagstoff

Eksempel på diskursanalyse

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 02.02.2011

Nå har vi sett på noen sider ved diskursbegrepet og på hva en bør tenke på når en skal utføre en diskursanalyse. Til slutt skal vi se på et oppsett for hvorledes diskursanalysen kan disponeres.

 

Oppsett for diskursanalyse:

 

1) Tekstanalyse

- Presenter kort teksten med avsender, tittel og et kort referat av den ytre umiddelbare handlingen.

- Dersom det er mulig, kan du med utgangspunkt i f.eks. avsender og tittel antyde de ideologiene teksten trolig bygger på.

- Gjør greie for språk og målform.

- Trekk fram ord og uttrykksmåter du mener utmerker seg. Hvilke valg kan det tenkes at avsenderen har hatt når det gjelder disse elementene. Fins det andre ord som i utgangspunktet sier det samme, men som representerer ulike verdier?

- Hvilken teksttype er det snakk om (skriftlig, muntlig , sammensatt…) og hvilken sjanger hører den inn under? Favoriserer sjanger og teksttype visse mottakergrupper, og kan sjanger og teksttype knyttes til visse avsendergrupper?

- Hvilket medium er teksten formidlet gjennom? Kan mediet knyttes til bestemte avsender- og mottakergrupper? Hvilke rammeforutsetninger ligger det i mediet som er brukt?

- Er teksten knyttet opp til andre tekster gjennom former for intertekstualitet (sitat, allusjoner)? Ligger det bestemte verdier i disse andre tekstene?

- Summer kort opp det du har kommet fram til i tekstanalysen og gi ein midlertidig konklusjon. Hvorledes stemmer dette med det du har antydet i innledningen?

2) Tekstuell kontekst

- Ta utgangspunkt i det du har sagt ovenfor om intertekstualitet. Ligger det verdimessige føringer her? Hvilke?

- Hvor i den umiddelbare tekstuelle konteksten er teksten plassert? Hvor i kunstutstillingen, hvor i avisen (under hvilken seksjon), hvor i romanen, hvor i diktsamlingen er den plassert? Sier den umiddelbare og nære tekstuelle konteksten noe om teksten du analyserer? Hvilke føringer eller verdier ligger i det plasseringen? Høyt prioritert, lavt prioritert, sentralt eller mindre sentralt i den tekstuelle konteksten, er det gitt mye eller lite plass til teksten?

- Foreløpig konklusjon. Hvilke verdier kommer til uttrykk i forhold til tekstuell kontekst?

3) Situasjonskontekst

- Hvilken situasjon og hvilket sted er teksten produsert i? Er det sammenhenger mellom det teksten snakker om og situasjonen?

- Hvilken situasjon og hvilket sted leser du/mottaker teksten i? Hva har dette å si for din tolkning av teksten?

- Ligger det føringer i forhold til situasjonen – styrer situasjonen tolkningen i noen retning? Hvorfor er teksten produsert akkurat på det eller det tidspunktet? Hvorfor leser du teksten på akkurat det eller det tidspunktet?

- Utvider eller forsterker situasjonen teksten på noen måte?

- Foreløpig konklusjon. Hvilke verdier kommer til uttrykk gjennom situasjonskonteksten?

4) Kulturkontekst

- Hva vet vi om f.eks. avsenderens ideologier? Hva vet vi om mediets ideologier?

- På hvilken måte er det vi har pekt på i tekstanalysen og i analysen av tekstuell kontekst og situasjonskontekst med på å underbygge, forsterke eller tydeliggjøre disse ideologiene?

- Hva er forholdet mellom tekst, tekstuell kontekst og situasjonskontekst på den ene siden, og kulturkontekst på den andre siden?