Fagstoff

Kulturkontekst

Publisert: 07.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Multikulturelle ungdommer

Kulturkonteksten er det mest omfattende kontekstuelle laget vi skal se på, og som navnet tilsier handler dette om den kulturen som teksten springer ut av. I mange tilfeller er dette en ramme som vi ikke trenger å tenke så mye over. Teksten kan for eksempel springe ut av den nasjonale kulturen eller den skolekulturen vi selv er en del av. Det vil i slike tilfeller være nokså enkelt å forstå teksten.

Andre ganger representerer teksten kulturer vi ikke kjenner inngående, eller mer spesialiserte kulturer.

forskjellige aviserNorske aviser er mange, men er de veldig ulike?
Fotograf: John Myhre

Om vi går noen tiår bakover i tiden, var det vanlig at avisene i landet representerte ulike sider i norsk politikk. Den riksdekkende avisen Dagbladet var for eksempel en ”rød” avis med sterk forankring i arbeiderbevegelsen.

Utover 1980- og 90-tallet forandret dette seg. I dag er de fleste avisene, inkludert de to riksavisene VG og Dagbladet, i utgangspunktet partiuavhengige og markedsorienterte, og eierskapene i avisene er mer sammensatt. Likevel har vi fremdeles eksempel på det vi kaller meningsbærende aviser, som f.eks. Vårt Land, med en tydelig kristen profil, og Klassekampen som i stor grad har overtatt den rollen Dagbladet tidligere hadde.

Vi har også aviser som fokuserer på felt som økonomi og næringsliv, representert ved bl.a. Dagens Næringsliv.

Selv om de fleste avisene i dag er partiuavhengige, kan vi likevel spore et politisk eller religiøst ståsted i mange av dem. Mange vil si at VG representerer et høyrevridd bilde av verden, som i mange saker ligger tett opp til FRP sitt politiske syn. På liknende vis kan vi se at en del regionsaviser som f.eks. Stavanger Aftenblad og Aftenposten er farget av regionale tradisjoner både i politiske og religiøse spørsmål.

Det sier seg kanskje selv at slike kulturelle forankringer kan prege nyhetsstoffet i avisene, og det er i alle fall noe vi bør ha i bakhodet i arbeidet med diskursanalyser.

Også i andre sammenhenger kan det kulturelle bakteppet være styrende for teksten. Bedrifter, skoler og ulike konsern, har alle sine ”agendaer” – de vil oppnå noe med det de sier og skriver, og målet vil ofte være preget av nettopp den kulturen som råder.

Relatert innhold