Oppgave: Drøfte

Kampen om Joulene – bærekraftig utvikling

Publisert: 11.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Bærekraftighet


Undervisningsopplegget i naturfag til Kampen om Joulene er delt inn i tre temaer: matavfall, bærekraftig utvikling, forbruksvalg og energibruk. Undervisningsopplegget går totalt over cirka 6 timer, inkludert visning av filmen Kampen om joulene, relevant bakgrunnsstoff og fyldige oppgaver.

Veiledning til oppgaven

Dette opplegget er en fortsettelse av de første oppgavene om matavfall (1–4). Det kan gjennomføres i en enkelttime eller som et hjemmearbeid.

Oppgave 5 Bærekraftig utvikling

Her er fire ulike måter å forklare hva vi forstår med bærekraftig utvikling:

 1. Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (Kilde: Verdenskommisjonen for miljø og utvikling/Brundtlandkommisjonen).
 2. Bærekraftig utvikling er å øke livskvaliteten for menneskene, mens man lever innenfor bæreevnen til de støttende økosystemer (Kilde: FNs Miljøprogram).
 3. Bærekraftig utvikling innebærer også rettferdig fordeling. Vi skal ikke bare ta vare på ressursene for våre etterkommere, en bærekraftig utvikling innebærer også rettferdighet innenfor en generasjon. Det vil kreve en jevnere fordeling av verdens ressurser. Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ omfatter to nøkkelmomenter: Fattigdomsproblemet.
 Knugende fattigdom og økende befolkning legger et stort press på miljøet mange steder. Når det blir drevet rovdrift på jord, skog og andre naturlige ressurser og mennesker blir presset til å arbeide mer enn sin yteevne, har folk vanskeligere for å overleve. Dette fører naturligvis med seg en stadig befolkningsøkning som igjen øker presset på naturressursene – som i sin tur hindrer en bærekraftig utvikling.
  Miljøproblemene. Bærekraftig utvikling vil kreve at vi tar vare på mer og kaster mindre. I industrilandene lever de fleste mennesker slik at de svekker naturens overlevelsesevne. For eksempel bruker en person i et rikt land en energimengde som tilsvarer det 80 mennesker ville ha klart seg med i et veldig fattig land. Overforbruk er kort sagt det samme som sløsing. Dette forurenser miljøet og bruker opp ressursene våre. (Kilde: FN-sambandet).
 4. Å ikke overskride bæreevnen er å innfri de seks miljøbudene (Kilde: Per Svae (1995), koordinator for miljøsertifisering, Hordaland fylkeskommune):
  1. Ikke forurense mer enn naturens rensekapasitet.
  2. Ikke risikere varig økokatastrofe eller artsutrydding.
  3. Ikke høste mer enn tilvekst av levende ressurser.
  4. Ikke forbruke kapital av ikke-fornybare materielle ressurser.
  5. Ikke være avhengig av ikke-fornybare energiressurser.
  6. Minimere globalt overforbruk som overskrider punkt 1–5 når u-lands levestandard heves for å løse verdens fattigdomsproblem.

Se på de ulike definisjonene av bærekraftig utvikling og overskridelse av bæreevne. Drøft problemstillinger knyttet til kasting av mat i dette perspektivet. Her er noen momenter dere kan drøfte:

 • Er kasting av mat et miljøproblem i seg selv? Kan det forurense, bidra til artsutryddelse eller tære på naturkapitalen?
 • Er matavfallet en ressurs? Eller et problem? Eller begge deler?
 • Er overforbruket vårt av mat et miljøproblem? På hvilke måter, og hvor oppstår miljøproblemene?
 • Skaper overforbruket vårt av mat et fattigdomsproblem? Hvordan? Skjer det eventuelt direkte eller indirekte?
 • Kan vi sende matrestene til “fattige barn i Afrika”? Eller er det andre måter vi kan bidra til å redusere både et miljøproblem og et fattigdomsproblem på?
Relatert innhold