Fagstoff

Tekst og samfunn

Publisert: 30.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst

Alle tekster kan på den ene eller andre måten plasseres i forhold til tid og sted – noen tydeligere enn andre.

Den mest åpenbare koplingen ligger selvsagt i at en tekst – enten den nå er muntlig, skriftlig eller sammensatt, er produsert på et tidspunkt i historien og at tekstproduksjonen kan plasseres geografisk. Slike opplysninger er som regel enkle å finne - enten gjennom opplysninger i den skriftlige teksten, ved hjelp av dateringsmetoder og historiske opplysninger eller ved hjelp av andre tekster.

En annen form for kopling finner vi i måten mange tekster på ulike måter kommenterer sin egen samtid. Gjennom for eksempel å skildre, hylle eller kritisere sin egen samtid, samfunnet og kulturen teksten er oppstått innenfor, kan den gi mottakeren et innsyn i denne samtiden.

nært skriftSkrift: Mange av Henrik Ibsens tekster finnes på Nasjonalbiblioteket.    

Men tekster kan også kommentere samtiden sin indirekte. Gjennom forhold ved teksten som sjanger og stil, ordbruk, medium kan leseren danne seg et bilde av den kulturen som er grunnlaget for teksten.

I dette faget benytter vi begrepet kontekst for de ulike elementene som omslutter teksten. På mange måter er samfunnet, i alle fall deler av det samfunnet teksten oppstår i, en del av denne konteksten.

Hvorvidt det er en interessant eller i det hele tatt relevant kopling mellom tekst og det vi kan kalle kontekst, kan derimot variere mye fra tekst til tekst. Noen ganger kan det være nettopp interessant å studere denne koplingen. Andre ganger er det helt nødvendig, men vi kan også velge å lese en tekst ”historieløst” og likevel være tilfreds med det. Det fins ulike meninger om forholdet mellom tekst og kontekst i det hele tatt er et tema. Der noen velger å lese teksten i lys av samtiden, kan andre velge å fokusere på teksten totalt løsrevet fra tid og sted.

Her skal vi se nærmere på ulike teorier om forholdet mellom tekst og kontekst. Men først skal vi se på selve kontekstbegrepet.