Fagstoff

Logos

Publisert: 27.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
I rettssalen

All retorikk handler i mer eller mindre grad om å påvirke mottakeren i forhold til et saksforhold. Men som vi ser av det vi nå har sagt om etos og patos, trenger ikke påvirkningen å ta utgangspunkt i denne saken. Dette er en av årsakene til at retorikken i lang tid ble sett ned på og oppfattet som tomt prat. Det å skulle overtale noen til å ta et standpunkt i en sak ut fra hvem avsenderen er eller hvor dårlig samvittighet vi har, kan utvilsomt ha sine negative sider.

For Aristoteles var den formen for appell som konsentrerte seg om selve saken, den viktigste. I retorikken kaller vi denne formen for logos.

Logos er kjennetegnet ved å spille på fornuft og det som er mest sannsynlig. Ved å argumentere for en sak gjennom å peke på hva som er fornuftig og sannsynlig, retter vi fokuset mot nettopp saken og bort fra utenforliggende faktorer som i mange tilfeller er uvesentlige.

Med det nærmer vi oss også grensen for hvilke emner og spørsmål retorikken kan ta opp. I motsetning til logikken, som konsentrerer seg om spørsmål som vi enten kan bekrefte eller avkrefte, tar retorikken opp spørsmål som i utgangspunktet har et usikkert grunnlag – vi kan ikke helt definitivt svare ja eller nei, men vi kan argumentere for at noe er mer sannsynlig enn noe annet.

Oppgave

Logos 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt