Fagstoff

Skolen

Publisert: 24.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Skolebøker

Den obligatoriske grunnskolen i Norge er i dag tiårig, og barna starter som seksåringer. Etter endt grunnskole velger de fleste å fortsette i videregående skole, som er frivillig. De fleste barn går i offentlige skoler, men noen velger private skoler.

(Kilde: utdrag fra Helse- og oppvekstfag vg1)

Elev rekker opp hånda. Foto.  

 

 

bildet viser et tastatur   

 

Skolen styres blant annet av
– opplæringsloven
– læreplaner for ulike fag
– læreplanens generelle del

  • Grunnskolen er gratis og bygger på prinsippet om en likeverdig og tilpasset opplæring for alle barn.
  • Det er skolerett og skoleplikt i grunnskolen.
  • Kommunene er ansvarlige for grunnskolene.
  • Det må søkes om plass i den videregående skolen, men alle ungdommer mellom 16 og 24 år har lovfestet rett til treårig videregående opplæring.
  • Det er fylkeskommunene som har ansvaret for de videregående skolene.
  • Dersom ungdom mellom 16 og 19 år ikke søker eller tar imot tilbud om opplæringsplass, eller hvis de dropper ut av skole eller bedriftsopplæring og heller ikke har fast arbeid, har fylket et ansvar for å legge til rette et tilbud. Det er opprettet en egen oppfølgingstjeneste (OT) for dette. Les mer om oppfølgingstjenesten i lenkesamlingen.

 

Kunnskapsløftet (2006) innførte gjennomgående læreplaner fra 1. til 13. klasse og etablerte et helhetlig trettenårig skoleløp.

(Kilde: utdrag fra NDLA Vg1 Helse- og oppvekstfag)

I skolen jobber lærere, adjunkter, lektorer, barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere, spesialpedagoger, renholdere, vaktmester/driftsbetjenter og andre yrkesgrupper.

I opplæringsloven § 9-1 står følgende:

«Kvar skole skal ha ei forsvarleg, pedagogisk og administrativ leiing.
Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar.
Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å organisere leiinga på.»

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold