Fagstoff

Poetisk språkfunksjon

Publisert: 26.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Norsk landskap

Den siste funksjonen vi skal ta med her, er den poetiske funksjonen. Som navnet tilsier, har dette noe med skjønnlitteratur å gjøre. Den poetiske funksjonen er særlig tydelig når fokuset ligger på språket selv, og det er ofte tilfelle i skjønnlitteraturen.

Kanskje særlig når vi leser lyriske tekster, som for eksempel et dikt, legger vi spesielt merke til hvordan lyrikeren har ordlagt seg. Gjennom ordvalg, vers- og strofeinndeling og ulike språklige virkemidler som skiller seg fra ”hverdagsspråket”, ser vi gjerne raskt at språket i seg selv blir ekstra tydelig.

Som en parallell til den tradisjonelle kommunikasjonsmodellen, kan vi sette de ulike språkfunksjonene opp i et liknende system:

FUNKSJON
FORKLARING
EKSEMPEL

Emotiv funksjon (følelser)

Fokus på avsender

"Jippi!"

Konativ funksjon (overbevise)

Fokus på mottaker

"Stem på oss!"

Referensiell/informativ funksjon (saksforhold)

Fokus på konteksten

"Tigeren kan vi kjenne igjen på stripemønsteret. Det er det største nålevende kattedyret vi har."

Metaspråklig funksjon (forklaringer til språket)

Fokus på koden

"Forstår du hva jeg mener med det begrepet...?"

Fatisk funksjon (sosial)

Fokus på formidlingen/kontakten

"Ja ja...fint vær i dag...ja ja men sann..."

Poetisk funksjon (språket i seg selv)

Fokus på språket/meldingen

"Dråpen / henger der / ikke"

 

 

 

 

Selv om eksemplet ovenfor inneholder de fleste språkfunksjonene vi har trukket fram her, kan vi nok slå fast at den konative funksjonen er den viktigste, og det som altså i størst grad blir kommunisert, er at vi/mottakaren bør stemme på dette partiet.

Legg likevel merke til at dette budskapet aldri blir kommunisert direkte. En språkfunksjon kan godt komme til uttrykk indirekte, og i mange tilfeller bruker vi også kroppsspråket til å vise hva vi faktisk vil si.

Ofte kan vi også sette nye språkfunksjoner i fokus bare ved å endre på formen:

Ofte

kan vi


sette nye språkfunksjoner i

fokusbare ved å

endre på

formen