Fagstoff

Språkfunksjoner

Publisert: 06.12.2010, Oppdatert: 02.09.2015
Glamour

Det er vanskelig å komme unna at all språkbruk kommuniserer et eller annet, selv om vi ikke alltid er oss bevisst det.

Vi bruker også språket på ulike måter alt etter hva vi vil oppnå med det. En av de som satte disse tankene i system, var Roman Jakobson, som er blitt særlig kjent for teorien om språkets seks funksjoner, der hver av funksjonene fokuserer på visse sider ved språket og det vi vil oppnå med det: Selv om all språkbruk handler om kommunikasjon, kan altså fokuset i det vi kommuniserer ligge på ulike områder av kommunikasjonssituasjonen.

Relatert innhold

Generelt