Fagstoff

Hvordan er en tekst satt sammen?

Publisert: 09.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Forsidebilde Verdensbildet som kontekst

I løpet av en dag er du både avsender og mottaker av en rekke ulike tekster. Det kan være tekstmeldinger, diskusjoner på nettet, faglige tekster på skolen, muntlige foredrag, filmer, nettsider osv.

Fra norskfaget kjenner du begrepet sammensatte tekster, det vil si tekster som kombinerer to eller flere uttrykksmåter. TV-program, nettsider, filmer og konserter er eksempler på sammensatte tekster der skrift, bilde, lyd og levende bilder er satt sammen på ulike måter.

SvisjSvisj 

Et annet navn for sammensatte tekster er multimodale tekster. Multi betyr flere, mens modale kommer fra modus og betyr måte. Når vi skal lage en tekst, har vi mange modi (et modus – flere modi) eller teksttyper tilgjengelige. Eksempler på modi kan være skrift, fotografi, maleri, musikk, typografi, farger, lyder, blikk, klær, stemmebruk og kroppsspråk.

Modiene vi har tilgjengelige kan settes sammen på mange måter, og de realiseres i et bestemt materiale eller medium. Er det et tv-program, en film, en samtale, en nettside, en bok eller et radioprogram? En reklamefilm på tv kan være en kombinasjon av musikk, dans, bilder/film og tekst. En bildebok for barn kan være en kombinasjon av bilder og tekst, men bildene kan være av ulike typer, for eksempel fotografi, tegninger eller animerte bilder.

barnebokBarneboka Tjuven av Rune Belsvik 

Sinna Mann from Visuelt.org on Vimeo.

Klippet er et utdrag fra animasjonen basert på barneboka "Sinna mann" (Gro Dahle, 2003).

Når en person snakker, vil personens stemmebruk, dialekt, språk, påkledning og kanskje også utseende styre vår tolkning av det som blir sagt. En muntlig tekst som en samtale, vil være en sammensatt tekst fordi vi har ulike modi å velge mellom når vi skal uttrykke oss muntlig.

Også klær kan være en tekst. Kombinasjonen av klesplagg, stoffkvalitet, farge, design og merke som du har på deg, utgjør en sammensatt tekst.

nært papiravisAviser 

På bildet ser du en avisside. Avisens valg av skrifttyper, størrelser på overskrifter, ingresser, brødtekst og oppsett vil sammen med den skriftlige teksten gjøre avissiden til en sammensatt tekst. Standard oppsett for skriftlige innleveringer på skolen er skrifttypen Times New Roman, men du kan velge mellom en rekke andre skrifttyper, noe som vil ha betydning for teksten din. Du kan lese mer om ulike skrifttyper her.

Med bakgrunn i dette kan vi si at alle tekster er sammensatte eller multimodale. Den som produserer en tekst har alltid flere ulike modi eller teksttyper å velge mellom, og det er egentlig umulig å tenke seg en tekst som består av bare ett modus1 .

Vi skal likevel skille mellom tre hovedtyper tekster: Sammensatte tekster, skriftlige tekster og muntlige tekster. Det er ikke vanntette skiller mellom disse, og utgangspunktet er at avsenderen alltid vil bruke to eller flere modi i produksjonen av en tekst. Men noen ganger er det tydelig at skrift eller tale er den modusen som dominerer, som i en artikkel eller i en samtale. En artikkel vil derfor være en skriftlig tekst, mens en samtale vil være en muntlig tekst.

Relatert innhold

Generelt