Fagstoff

Ord og setninger

Publisert: 11.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Setning

De minste byggesteinene i språket vårt kaller vi fonem eller lyd i talespråk, eller grafem eller bokstav i skrift. I skrift vil vanligvis ikke et grafem alene ha noen mening (”i” og ”å” er de vanligste unntakene), det er først når vi setter flere grafem sammen til et ord, at vi kan se et innhold.

Ordet ”tekst” er for eksempel satt sammen av fem grafem eller bokstaver, som uten mellomrom danner ordet ”tekst”.

I talespråk kan enkeltlyder derimot ofte utgjøre et ord. I mange dialekter er for eksempel det personlige pronomenet ”jeg” uttrykt med bare en vokal: ”e”, ”i”, ”æ”.

I skrift er et ord markert med mellomrom på begge sider av bokstavsammensetningen, og viser slik at bokstavene som står sammen uten mellomrom, skal leses og forstås som ett ord med egen betydning. I tale blir dette markert ved trykk.

Ovenfor så vi at tekst stammer fra det latinske ordet textum, som altså betyr sammenvevd. At tekst er noe som er satt sammen av flere mindre biter, er en viktig egenskap som definisjonen vår bør få med. Vi kan godt si at ord er sammenvevd av mindre biter, men det har liten hensikt å definere enkeltord som tekst. Dersom vi skal sette sammen to eller flere ord i skriftspråket, må vi følge de reglene som gjelder for setningsoppbygningen.

I norsk grammatikk må en setning inneholde et verbal og et subjekt, altså en handling og noe/noen som utfører handlingen, og et punktum. ”Per leser.”, er slik sett en setning, og er satt sammen av seks grafem, to ord, et verbal, et subjekt og et punktum.

Hvorvidt vi kan definere en setning som tekst, er det ulike meninger om. Innenfor litteraturvitenskapen viser begrepet tekst som regel til en sekvens som er lengre enn en setning1. Det finnes likevel eksempel som ikke uten videre passer til denne definisjonen, for eksempel Jan Erik Volds dikt.

Skal vi følge skillet mellom setning og tekst, er Vold i grenselandet, men det kan leses både som en og flere setninger. Vi skal så langt skille mellom setning (minimum et verbal og et subjekt) og tekst, forstått som sekvens av to eller flere setninger.