Fagstoff

Det utvidede tekstbegrepet

Publisert: 08.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Tegn

Når vi til vanlig benytter ordet ”tekst”, tenker vi som regel på skriftlig tekst, slik vi for eksempel kan lese i en lærebok. De trykte bokstavene som sammen danner ord, setninger og hele bøker omfatter det tradisjonelle tekstbegrepet.

Om vi ser nærmere på hvilke egenskaper en tekst har, ser vi raskt at den skriftlige teksten også har mye til felles med annen språk- og tegnbruk. En helt sentral egenskap er at tekster er satt sammen av flere tegn som er ”vevd” sammen etter et mer eller mindre fast eller bestemt mønster til et større og sammenhengende stykke.

Ser vi på den latinske opprinnelsen til begrepet, blir denne betydningen tydeligere: Tekst kommer nemlig av det latinske ordet textum, som betyr ”sammenvevd” eller ”sammenflettet”.

nært oppslått bokEn sammensatt tekst 

I dagligtale bruker vi lignende ord som tekstil og tekstur, og dette er gjerne mer kjente ord for oss. Tekstil er et ord vi bruker om det stoffet klærne våre er laget av, og det er også noe som er sammenvevd. I dette tilfellet er det sammenvevd av mange tråder, men det er i prinsippet det samme: Det viser til en helhet som er sammenvevd av mindre biter eller tråder.

Et annet viktig trekk er at disse sammenvevde tekstene gjerne har et innhold som kan bety noe (se Kulturfiltermodellen) for mottakeren. De kan altså gi mening for den som mottar teksten.

Disse egenskapene ser vi også innenfor andre tegnsystem som for eksempel i bilder, i musikk, i film og i tale når vi snakker med hverandre. De er alle sammensatt av mange små biter eller tegn i form av bokstaver, lyder og bilder som sammen utgjør en større sammenheng, og som danner grunnlag for en mening.

Om storyboard 

Dette utvidede tekstbegrepet omfatter både bilder, musikk, lyd, tale m.m. i tillegg til skrift. En film, en samtale og et bilde kan slik sett godt bli omtalt som tekster.

I noen tilfeller kan vi også si at klær og arkitektur kan fungere på samme måte og har mange av de samme egenskapene som tekster. Også slike uttrykk er satt sammen av mindre biter etter faste normer og regler, og kan også romme en mening for den som studerer disse uttrykkene.

Noen ganger har vi behov for å si mer presist hvilken teksttype det er snakk om, men i forhold til kommunikasjonsteoriene og tekstteoriene vi skal jobbe med, er det ofte bedre å bruke tekst som et samlebegrep for alle disse tegnsystemene.

Ofte ser vi også at ulike teksttyper blir knyttet sammen. Tenk deg for eksempel en film – den kan inneholde musikk, tale, skrift i tillegg til bildene som beveger seg over lerretet. Likevel tenker vi på film som ett ”produkt”. Det samme gjelder for eksempel avisene eller tegneseriene vi leser. Vi leser dem som en tekst, men egentlig er de sammensatt av flere og ulike teksttyper. Slike tekster kaller vi sammensatte tekster.

pondus.ilustrasjon.Pondus av Frode Øverli 

Det som kjennetegner sammensatte tekster, er at de kombinerer ulike teksttyper, og at de spiller på ulike modi. Men egentlig er alle tekster multimodale. Dette skal vi utdype nedenfor når vi går inn på de ulike teksttypene, men først skal vi definere hva vi mener med begrepet tekst.

Relatert innhold

Generelt