Fagstoff

Ulike typer planer

Publisert: 28.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Planer

Det finnes ulike strukturer for planlegging og ulike typer planer.
Her skal vi se på noen av dem.

bildet viser en nettside. UDIRLæreplaner

 

bildet viser barn i ulik alderPlaner må tilpasses barnas utvikling

Virksomhetsplan

En virksomhetsplan kan fungere som overordnet styringsverktøy for virksomheten og skal definere formål, hovedmål og hovedaktiviteter. En virksomhetsplan kan også skissere de overordnede ressursrammene. Virksomhetsplanen er med på å gjøre virksomhetens formål tydelige og synlige både eksternt og internt, og gir føringer for prioriteringer.

Årsplan

En årsplan skal definere hva du eller bedriften du arbeider i, ønsker å oppnå i løpet av året, og skisserer hvordan du eller bedriften planlegger å oppnå dette. Årsplanen skal gi en oversikt over de prioriterte hovedaktivitetene for året opp imot de definerte overordnede målsettingene i virksomhetsplanen. Årsplanen kan også definere rammene for gjennomføring, inkludert ressurser.

Periodeplan eller semesterplan

En periodeplan eller semesterplan er en plan for en periode av året, og aktivitetene blir definert ut fra målene som er satt i årsplanen. En periodeplan eller semesterplan er mer konkret når det gjelder aktiviteter og tidsrammer enn virksomhets- og årsplanene er. De planlagte aktivitetene i en periodeplan kan fungere som delmål eller såkalte «milepæler», og kan brukes som verktøy for å måle fremgang mot å nå de overordnede målene.
Et utdrag fra en semesterplan kan for eksempel se slik ut for en barneskole:

Ukeplan eller dagsplan

En ukeplan eller dagsplan inneholder konkrete mål og definerte aktiviteter for uka eller dagen. En dagsplan eller ukeplan blir bestemt ut fra hva vi skal oppnå i semesteret eller perioden, og hva som er realistiske mål med hensyn til tid og ressurser. En ukeplan eller dagsplan bør inneholde konkret informasjon om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre dem, når de skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlige. En ukeplan konkretiserer hva som skal skje gjennom hele uken, mens en dagsplan er en mer detaljert plan for bare én dag.

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan beskriver aktiviteten mer konkret og detaljert:  Hvordan aktiviteten skal gjennomføres, hvorfor den skal gjennomføres, hvem som skal delta, hvem som er ansvarlig, og når planen skal gjennomføres. Aktivitetsplanen fungerer som hjelpemiddel før, under og etter gjennomføringen av aktiviteten.
En mal for en aktivitetsplan kan for eksempel se slik ut:

Utfordringer til deg

Oppgaver