Oppgave: Felt

Observasjoner av noen abiotiske faktorer

Publisert: 18.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Ekskursjon i dårlig vær

Abiotiske faktorer er de ”ikke-levende” delene av et økosystem, slik som jordsmonn, lys, vind, nedbør og temperatur. De levende organismene i et økosystem kalles biotiske faktorer. I alle økosystemer påvirker de abiotiske faktorene de levende organismene, ikke minst i fjellet der miljøforholdene er harde og av og til ekstreme. I denne oppgaven skal du undersøke noen abiotiske faktorer i fjellet.

 

Datalogger i plastpose, tilkoblet utstyr.Ecologg.
Fotograf: Kristin Bøhle

 

 

 
Utstyr

Du trenger:

  • ecologg med nødvendige elektroder
  • plastposer eller plastbokser til tildekking av ecologgen i regnvær
  • elektrikerstrips til festing av elektroder
  • skjema til notering av manuelle observasjoner
  • kamera

 

En elev holder opp en vindmåler.Vindmåling. Innfelt: vindmåleren.
Fotograf: Alf Jacob Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument med måler forbundet med kabel.Lysmåler til måling av lysstyrke.
Fotograf: Alf Jacob Nilsen

 

 

Målinger

For å registrere abiotiske faktorer trenger du en ”ecologg” som kan måle ulike parametre over tid. Du trenger også en elektronisk eller manuell vindmåler. I tillegg til dette kan dere gjøre visuelle observasjoner av andre parametre. Det kan være en fordel at alle målingene gjøres omtrent på samme sted fordi dere da får en registrering av mikroklimaet akkurat der og da. Ta gjerne bilder av utstyret slik dere satte dette opp, disse blir nyttige til bruk i ekskursjonsrapporten senere.

Ta kontakt med Meteorologisk institutt for å få en oversikt over vær- og temperaturforholdene på stedet gjennom året eller over en kortere periode.

Måling av temperatur

Velg et sted som er kraftig eksponert for vind, men som samtidig har relativt tett vegetasjon på bakken. Bruk to temperaturfølere på ecologgen. Monter den ene føleren slik at den måler temperaturen over vegetasjonen (for eksempel i en høyde av 50 cm over høyeste vegetasjon). Monter den andre føleren slik at den måler temperaturen innimellom vegetasjonen (for eksempel nedi tett lyngvegetasjon). Lag hypoteser over hva du tror blir resultatet, tegn gjerne hypotesekurver på forhånd. La registreringen foregå så lenge som mulig, helst gjennom et helt døgn. Last ned dataene til en PC, og lagre når målingene er ferdige.

Til ekskursjonsrapporten:

Vis resultatene av målingene i form av diagrammer og tabeller. Forsøk å tolke målingene, og kommenter disse. Kommenter særlig forskjeller på de to målingene, og forsøk å sette dette i en økologisk sammenheng. Har plantedekket noe å si for temperaturen på bakken? Stemte målingene med det du antok?

Måling av vindstyrke og vindretning

Gjør disse målingene helst på samme sted som du måler temperaturen. Du trenger vindmålere koblet til ecologgen eller eventuelt manuelle eller elektroniske vindmålere der vindstyrke og retning må leses av manuelt med jevne mellomrom. En interessant oppgave er å måle vindstyrke og retning to steder. Monter en vindmåler et stykke over bakken slik at den ikke skjermes av noe. Monter den andre måleren like over bakken, eventuelt slik at den skjermes av stein, vegetasjon eller lignende. (Et alternativ er å montere en måler på en rabb og en annen i et lite dalsøkk). La ecologgen registrere vindstyrke og retning så lenge som mulig. Hvis du bruker manuelle vindmålere, må du lese av målinger jevnlig, for eksempel hvert kvarter i en så lang periode som mulig. Vær nøye, og noter resultatene på et skjema du har laget til på forhånd.

Til ekskursjonsrapporten:

Vis resultatene av målingene i form av diagrammer og tabeller. Forsøk å tolke målingene, og kommenter disse. Kommenter særlig forskjeller på de to målingene, og forsøk å sette dette i en økologisk sammenheng. Hvor mye betyr et lite dalsøkk eller le av en stein for vindstyrken?

Måling av lysstyrke

Til denne oppgaven trenger du en lysmåler koblet til ecologg. Monter lysmåleren slik at den peker mot senit, og la ecologgen registrere lysstyrken så lenge som mulig, helst fra tidlig morgen til sen kveld. Samtidig som målingene pågår, kan du gjøre observasjoner av variasjoner i værforholdene og skydekket gjennom dagen slik at du senere kan sammenholde lysmålingene med disse.

Til ekskursjonsrapporten:

Hvordan varierer lysstyrken i løpet av dagen? Framstill variasjonen i et diagram, og kommenter diagrammet. Hvordan varierte skydekket?

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt