Fagstoff

Næringsmiddelhygiene

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

  • Regler om næringsmiddelhygiene finnes i en egen forskrift, kalt næringsmiddelforskriften.
  • God hygiene er viktig for å sikre at det ikke tilbys helseskadelige næringsmidler.

To arbeidere pakker fisk. Foto.  Det er viktig å sikre at det ikke produseres eller tilbys helseskadelige næringsmidler og sikre den hygieniske kvaliteten på alt som tilbys. Det vil si at det er viktig å sørge for en maksimal grad av hygiene i alle ledd i prosessen, i produksjon, bearbeiding, tilberedning, pakking, lagring, transport, distribusjon, håndtering og frambud av næringsmidler.

Mattilsynet inspiserer kjøtt. Foto.Mattilsynet er på besøk og inspiserer kjøtt. 

 

Kokk holder opp en tilsynsrapport fra mattilsynet. Foto.Smilefjesordningen er en ordning der spisestedet får et smilefjes, en strekmunn eller en surmunn etter at mattilsynet har vært på besøk. Ordningen skal bedre hygienen og bidra til tryggere mat.

 

 

Håndvask under rennende vann. Foto.Håndvask  er det viktigste tiltaket for å hindre spredning av smittestoffer.

 

 

Pakking av appelsinjuice i en fabrikk. Foto.Pakking av appelsinjuice har strenge krav til hygienen.

 

 

Forskriften

Alt du trenger å vite om næringsmiddelhygiene finner du i forskrift om dette. Forskriften er fastsatt av Sosial og helsedepartementet 12. november 1997 og skal sikre den hygieniske kvaliteten på næringsmidlene og hindre at det produseres eller tilbys helseskadelige næringsmidler.  

For å oppnå dette gir forskriften alminnelige bestemmelser om hygiene i forbindelse med produksjon, bearbeiding, tilberedning, pakking, lagring, transport, distribusjon, håndtering og frambud av næringsmidler. Se lenker:
 
Forskrift om næringsmiddelhygiene

Med næringsmidler menes enhver mat- eller drikkevare, også drikkevann, og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler.

Forskriften omfatter all omsetning, servering og annen utlevering av næringsmidler, herunder bruk av næringsmidler til reklame og til gevinst ved lotteri. Privat servering av næringsmidler i privat husholdning er ikke omfattet av forskriften. 

Ansvar

Det er den som er ansvarlig for en virksomhet som er omfattet av forskriften som skal påse at bestemmelsene etterleves. Det er også den som skal sikre at de ansatte veiledes og gis opplæring i næringsmiddelhygiene i forhold til de arbeidsoppgaver de skal utføre. 

Lokaler

Lokalene der det lagres eller arbeides med næringsmidler skal ligge slik at røyk, støv, lukt, avløpsvann eller andre påvirkninger fra omgivelsene ikke kan medføre vesentlige hygieniske ulemper for virksomheten. Dersom det er nødvendig, skal det være fast dekke på gårdsplass og andre trafikkerte områder. 

Lokalene skal dessuten ha en planløsning, utforming og dimensjonering som gjør det mulig å rengjøre og/eller desinfisere på egnet måte, og å holde god hygiene og hindre forurensning. 

Lokalene må være beskyttet mot ansamling av skitt, kontakt med giftige materialer, avgivelse av partikler til næringsmidlene og dannelse av kondens og mugg på overflatene, og de må ha egnede temperaturforhold for hygienisk bearbeiding og lagring.

       

Oppgaver
Relatert innhold