Fagstoff

De magnetiske elementene

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 18.07.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Nordpilen i kompasset peker mot nord. Derfor kalles denne retningen magnetisk nord. Pilen i kompasset viser retningen til den magnetiske polen på nordlige halvkule. Dette samsvarer vanligvis ikke med retningen til den geografiske polen.

Modell av jordmagnetfeltetModell av jordmagnetfeltet
Forfatter: Narom

Det geomagnetiske feltet $\vec{B}_J$, i et vilkårlig punkt i rommet, angis ved retning og feltstyrke. Fordi $\vec{B}_J$ på den nordlige halvkule peker mot jorda, ligger den magnetiske sydpol på den nordlige halvkule, figuren over. Figuren viser også hvordan $\vec{B}_J$ kan deles i en vertikal komponent $Z$, og en horisontal komponent $H$. Vinkelen mellom $H$ og $\vec{B}_J$ er inklinasjonen, også kalt hellingsvinkelen.
For å bestemme $\vec{B}_J$ nøyaktig, må vi dekomponere feltet i tre komponenter. Dette er vist i figurene over og til høyre, for den nordlige halvkule. $\vec{B}_J$ , $Z$ og $H$ er her markert med grønne piler, og vinkelen mellom dem, inklinasjonen, er markert med lysgrønt.

 

MagnetfeltkomponenterMagnetfeltkomponenter

 

 

 

Oppdeling av jordmagnetfeltet (på den nordlige halvkule) i komponenter.

 

Vinkelen, i horisontalplanet, mellom retningen til magnetisk nord og geografisk nord kalles deklinasjonen (D), og er markert med rødt i figuren. Inklinasjon er altså en vinkel i vertikalplanet, mens deklinasjonen er en vinkel i horisontalplanet. Deklinasjonen kalles også for misvisningen.

Det geomagnetiske feltet kan også angis som verdien av tre komponenter X, Y og Z som står normalt på hverandre. I følge internasjonal konvensjon skal X-aksen peke mot geografisk nord, Y-aksen mot geografisk øst og Z-aksen peke mot jordas sentrum (nadir).

Deklinasjon og inklinasjon måles i grader eller radianer. Deklinasjonen er positiv øst for geografisk nord, mens inklinasjonen er positiv nedover.

Settet H, X, Y, Z, D og I kalles de magnetiske elementene. Vertikalplanet gjennom H (grønt) kalles det magnetiske meridianplanet. Det jordmagnetiske feltet beskrives ofte ved komponentene H, D og Z eller ved X, Y og Z. Om for eksempel H og I er kjent, kan vi finne Z fra ligningen Z = H ⋅ tan I.