Fagstoff

Variasjoner i jordas magnetfelt

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Jordas magnetfelt er ikke stabilt. Stadig skjer det endringer, noen store og langsomme mens andre er små og hurtige. I tillegg flytter magnetpolene seg fra år til år.

Variasjoner i jordas magnetfeltVariasjoner i jordas magnetfelt

 

Magnetfeltet de siste 5000 år er vist i figur a, og i de siste 150 år i figur b. Feltet nær ekvator, i figur a, er bestemt fra målinger på arkeologiske prøver, spesielt brent leire. I figur B er feltet bestemt ved direkte registreringer. Feltet avtar med omkring 10 nT per år. Variasjoner i magnetfeltets retning, deklinasjon og inklinasjon, for henholdsvis London og Paris, er vist i figur c. Nøyaktigheten i observasjonene er god fra ca. 1850. Som vi ser har misvisningen endret seg med over 30° i løpet av dette tidsrommet.

 

Parallelt med studiet av magnetfeltet i verdensrommet har utviklingen av teknikker for innsamling og tolking av arkeologiske (brent leire) og geologiske data (magnetisk materiale i vulkanske bergarter) gitt ny informasjon om hvordan magnetfeltet har variert. Elektriske strømmer (flytende jern og nikkel) i jordas indre er hovedkilden til jordmagnetfeltet. Strømmer i jordas indre varierer langsomt, over århundrer eller enda lengre tidsperioder. Figuren illustrerer noen av disse variasjonene. Seismologiske målinger har vist at jordas faste materie går over til flytende i en dybde mellom ca. 3.000 og 5.000 km. Nøyaktig hvordan magnetfeltet forandres og vedlikeholdes er fortsatt ikke kjent.

I løpet av de siste 5,5 millioner år har magnetfeltet skiftet retning flere ganger. Det innebærer at kompassnålen snur 180°. I gjennomsnitt har dette skjedd hvert 500.000 år. Målinger som er gjort tyder på at skiftet i polaritet skjer ved at feltet gradvis avtar mot null og at det så bygger seg opp igjen med motsatt polaritet.

I perioder med svakt magnetfelt vil den høyenergetiske kosmiske strålingen ved jordoverflaten øke, noe som har betydning for livet på jorda. Det er ting som tyder på at når magnetfeltet har snudd, så har det samtidig skjedd klimaforandringer.

Forandringen i jordas magnetfelt er vist i figur a og b. Intensiteten avtar og retningen sett fra Skandinavia blir mindre vestlig for hvert år. Som figuren viser har feltet avtatt med omkring 10 nT per år. Hvis det fortsetter slik vil feltet bli nær null om 2-3000 år. Forandringene er ikke konstant i tid. De siste 30-40 årene har intensiteten av feltet avtatt mye hurtigere. Om det vil fortsette på samme måte, vil feltet være nær null om bare 1000 år.