Fagstoff

Innledning

Publisert: 30.09.2010

Drivhuseffekten, luftforurensninger og klimavariasjoner er viktig for alt liv på jorda. Derfor er klima- og miljøfysikken viktige for vårt daglige liv. I massemediene hører man ofte om nedbrytningen av ozonlaget, økte drivhuseffekter og store luftforurensning. Takket være nye instrumenter og gode kommunikasjoner er det rimelig at det stadig settes nye rekorder. Skyldes dette den menneskelige aktiviteten eller at det finnes store, naturlige variasjoner i vær og klima. Man må ikke glemme at nedbrytningen av ozonlaget vil føre til økt UV-stråling, også kan ha positive effekter for mennesker og vegetasjon.

Jordas klimasystem er meget komplisert. Det er derfor praktisk talt umulig å lage matematiske/fysiske modeller som kan beregne alle prosesser som inngår. Gjennom sin virksomhet kan menneskene påvirke klimaet på ulike måter ved å forandre jordoverflaten, øke folketallet, hugge ned skog eller ved å slippe ut store mengder partikler og drivhusgasser. (Prognosene om verdens framtidige befolkning er meget usikre, men disse problemene vil ikke bli diskutert her.)

I dette kapitlet skal vi i første rekke diskutere klima, drivhuseffekten og luftforurensninger, samt diskutere mulige mottiltak mot klimaendringer.
Siden klimasystemet er så komplisert, er det vanskelig å tallfeste våre inngrep. For å ta vare på jordas ressurser er det nødvendig å skaffe seg bedre kunnskaper om de fundamentale fysiske prosessene i jordas atmosfære som er avgjørende for vår felles framtid. Fordi brorparten av de antropogene utslipp av gasser og støv/partikler – som forurenser miljøet, er knyttet til energiproduksjonen, er det nødvendig å omtale jordas energiressurser.

Uten den naturlige drivhuseffekten ville det ikke være mulig å leve på jorda.

En seriøs fokusering på jordas miljøproblemer krever kjennskap til forskjellige fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, og hvordan vekselvirkningen mellom disse fungerer. Uten en naturvitenskapelig forståelse av de fundamentale prosessene vil forvaltningen av jordas ressurser og klima bli mislykket.

Miljøfysikken omhandler både været og luftkvaliteten. Vi må derfor omtale sentrale temaer knyttet til været og problemer som forurensing, drivhuseffekten og fornybare energiressurser.