Fagstoff

Nye energikilder

Publisert: 12.09.2010, Oppdatert: 03.06.2013
Ørkeskip

Vi vet at vi ikke kan fortsette å basere oss på fossile energikilder som hovedkilder til energi i all framtid, siden det kun finnes begrensede reserver. Og siden forbrenning av fossilt brennstoff gir utslipp av CO2, er det best om vi kan finne alternative energikilder så fort som mulig. Det må stilles en rekke krav til nye energikilder. (Ingressbildet er manipulert.)

Bål i mørket.Vedfyring er miljøvennlig når det foregår i liten målestokk. 

 

Stort anlegg i et treløst landskap.Nesjavellir geotermisk kraftverk. 

 

En rød bøye dupper opp i sjøen.En Pelamis-maskin ved Aguçadoura bølgekraftverk i Portugal. 

 

Tre gule sylindre er koplet sammen og flyter i sjøen.Evopod tidevannsturbin. 

 

Salt- og ferskt vann lager elektrisitet.Prinsippet for et saltkraftverk. 

 

Flybilde av kjernekraftverk.CANDU kjernekraftverk i Qinshan, China. 

 

Prinsippskisse av reaktoren.Fisjonsreaktor med saltavkjøling. 

 

Energi fraktes til jorda som mikrobølger.Rombasert energiproduksjon.  

Velutviklede alternativer til fossile energikilder

Aller helst bør energien være fornybar, slik at vi kan fortsette å bruke denne kilden i all overskuelig framtid. Hvis ikke bør det være store, tilgjengelige lagre av råstoffer. Dessuten må nye energikilder ikke gi utslipp av klimagasser og heller ikke gi forurensing lokalt. Videre er det ønskelig at teknologien ikke er for dyr og at det ikke er nødvendig med store investeringer, slik at energien ikke blir for kostbar for store deler av verdens befolkning.

De mest vanlige miljøvennlige alternativene har du lært om tidligere: solenergi, vindenergi og vannenergi. Vi skal her se på andre muligheter.

Geotermisk energi

Av fornybare kilder er geotermisk energi en av de mest veletablerte. Her bruker man varmepumper til å hente ut energi fra jordas indre.

Havbølger, tidevann, havstrømmer og saltkraft

Det er også mulig å utnytte energien i havbølger. Det finnes ulike systemer for å overføre den mekaniske energien i bølgenes opp og ned-bevegelse til elektrisk strøm.

En annen mulighet for å utnytte energien i havet er tidevannet som er en mer forutsigelig energikilde enn både sol og vind. På steder med stor forskjell mellom flo og fjære kan vannstrømmen drive en turbin omtrent på samme måten som i en foss.


Også havstrømmer kan muligens utnyttes på denne måten, men denne teknologien er ennå bare på forsøksstadiet. En annen mulighet for kraftproduksjon fra havet er å utnytte forskjellen i saltkonsentrasjon mellom saltvann og ferskvann, såkalt saltkraft. Via et smart oppsett og spesialdesignede membraner kan man utnytte trykkenergien som frigjøres når ferskvann strømmer gjennom membranene for å blande seg med saltvann.

Kjernekraft, fisjon og fusjon

Mange mener at det eneste alternativet som er i stand til å tilfredsstille verdens energibehov per i dag, er kjernekraft. Moderne kjernekraftverk er basert på fisjon (spalting) av uran og er designet for sikkerhet og gir ingen klimautslipp. Hovedinnvendingene er at det fremdeles er et betydelig problem å bli kvitt radioaktivt avfall, samt at det ikke finnes veldig store kjente uranreserver.

Det forskes på mange muligheter for å utvinne energi fra ulike kilder. I sola fusjonerer hydrogenatomer (de smelter sammen) og danner helium, og denne prosessen frigjør store mengder energi. Ennå har vi ikke klart å utnytte denne energikilden – forskerne kan få til fusjon på en kontrollert måte, men ikke uten å tilføre mer energi enn det man får ut. Innen fisjonsteknologi foregår det også forskning, særlig på mulighetene for å bruke avfall fra dagens kjernekraftverk og/eller grunnstoffet thorium som brennstoff.

Kunstig fotosyntese eller romkraftverk?

Det foregår også forskning på nye måter å utnytte solenergien på. En mulighet er det som kalles kunstig fotosyntese. Dette er en samlebetegnelse på ulike måter å bruke sollys til å drive kjemiske reaksjoner – på lignende måte som plantenes fotosyntese. Det ville være fint å samle solenergien fra en satellitt i verdensrommet snarere enn her nede på jorda. Dette ville kunne gi 24 timers sammenhengende energiinnsamling, også av stråling med bølgelengder som absorberes av atmosfæren. Hovedproblemet er at det er vanskelig å få denne energien ned på jorda igjen.

Er løsningen mange ulike kilder?

Det finnes altså mange alternative energikilder som det forskes videre på, og dette er gunstig i et globalt perspektiv. Ulike strategier fungerer best på forskjellige steder på kloden. Menneskeheten er antakelig best tjent med ikke å være avhengig av kun én energikilde – og hvem vet, kanskje forskningen også kan oppdage helt nye og uventede energikilder?

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff