Fagstoff

Innledning

Publisert: 12.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ordet atmosfære kommer fra gresk, hvor atmos betyr damp eller gass, mens sfære er en kule. På norsk brukes også ordet luft for gassblandingen som utgjør atmosfæren. Atmosfæren er viktig og nødvendig for alt liv på jorda. Den øvre atmosfæren er grensesjiktet mot det interplanetare rommet. Takket være vinder i atmosfæren spres gassene over store områder. Atmosfæren kan i stor utstrekning rense seg selv gjennom nedbør og vinder.

Jordens atmosfæreJordas atmosfære
Opphavsmann: Narom

 


Selv om vi i daglig tale omtaler gassene vi lever i for luften, skal vi i det følgende bruke det mer korrekte norske og internasjonale navnet for lufthavet, nemlig atmosfære. På grunn av ulike fysiske og kjemiske prosesser, deles atmosfæren inn i følgende tre hovedområder

  • Værsonen – som har en øvre grense ≥ 15 km, ofte synlig markert med høye cirrusskyer
  • Middelatmosfæren – som er høydeområdet mellom 15 og ca. 100 km
  • Den øvre atmosfære – som er lufthavet over 100 km. Dette høydeområdet blir også kalt ionosfæren


De viktigste grunnene til at vi ønsker å lære mer om atmosfæren er

  • Atmosfæren er viktig og nødvendig for alt liv på jorda
  • Atmosfæren absorberer den meget farlige strålingen fra verdensrommet
  • Atmosfæren inneholder små ozonmengder (O), karbondioksid (CO), dinitrogenoksid (også kalt lystgass, NO) og vanndamp (HO), og disse stoffene er helt avgjørende for jordas varmebalanse og strålingsmiljø
  • Takket være vinder og turbulens i atmosfæren spredes giftige gasser hurtig over store områder. Atmosfæren “renser seg selv” gjennom nedbør
  • Mens atmosfæren opp til ca. 60 km er elektrisk nøytral, finnes det store mengder frie elektroner og ioner over denne høyden. Derfor kalles også den øvre atmosfæren (opp til ca. 500 km) for ionosfæren
  • Den øvre atmosfæren danner overgangen, uten tydelig grense mot det interplanetare rommet
  • For å forstå vekselvirkningen mellom solstrålingen og forurensing i luften

 

Atmosfæren er et kompleks medium som består av et stort antall forskjellige gasser. Noen av disse er meget variable både i tid og rom. Beskrivelsen som her er gitt er basert på en ren, tørr atmosfære, normalt kalt en standard atmosfære. Men aller først skal vi beskrive noen parametre og størrelser som er viktige for en detaljert diskusjon av atmosfæren.