Fagstoff

Ansvar, roller og oppgaver i HMS-arbeidet

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Arbeidsordre

Tabellen viser hvilket ansvar, roller og oppgaver de ulike funksjonene i bedriften har når det gjelder HMS-arbeidet.


Ansvar Roller Oppgaver
Arbeidsgiver
 • Overordnet ansvar
 • Leder, utøver overordnet styring av HMS-aktiviteter
 • Gir HMS-arbeidet status
 • Følger opp og etterspør resultater
Ledere for øvrig
 • Påse at HMS-hensyn ivaretas
 • Ansvar for å følge opp bedriftens praksis
 • Håndterer HMS-utfordringer i det daglige
 • Reiser saker, tar initiativ
 • Samarbeider med arbeidstakere og vernombud
Arbeidstakere
 • Medvirkningsplikt
 • Melder fra, kommer med forslag
 • Deltar i aktiviteter
 • Bidrar til gjennomføring
 • Samarbeider med leder og verneombud
Verneombud
 • Fremme arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsammenheng
 • Følge opp HMS
 • Påser at forholdene er i overensstemmelse med regelverket
 • Varsler nærmeste leder
 • Kan stanse farlig arbeid
Tillitsvalgte
 • Ivareta arbeidstakeres interesser knyttet til arbeidstid, kontrakter, planer osv. som vanligvis ikke inngår i HMS-arbeidet
 • Representerer fagforeningen i enkelte HMS-sammenhenger, for eksempel AMU, utvikling av HMS-system
 • Fagforening kan utpeke verneombud under visse forutsetninger
Bedriftshelsetjeneste
 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstakere i HMS-sammenheng
 • Forebyggende arbeid
 • Overvåker helse der arbeidsmiljøforhold tilsier det
Arbeidsmiljøutvalget
 • Koordinerende samarbeidsorgan i HMS-arbeidet
 • Overvåker arbeidsmiljøet
 • Behandler planer og  HMS-systemer
Arbeidstilsynet
 • Forvalter arbeidsmiljøloven
 • Veileder og kontrollerer at bestemmelsene følges, gir pålegg

 

 

Relatert innhold