Fagstoff

Hva er følgene av for lite mat?

Publisert: 25.01.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Gamle hender. Foto.

I følge Helsedirektoratet antas at mellom 20 og 50 prosent av pasienter som bor på sykehjem, er underernærte. Underernæring forekommer også ofte blant pasienter som legges inn i sykehus.

Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring. Vi vet også at aldringsprosess, ensomhet og isolasjon kan føre til redusert matlyst og lavt matinntak. Enkelte greier ikke å kjøpe inn mat selv og trenger hjelp til dette.

En pasientbeskrivelse

«Da Dagmar flyttet inn på sykehjemmet, var hun tynn, redusert og forvirra. Så fikk hun faste måltider og nok drikke. Etter en stund var det en helt annen dame som satt i dagligstua, slett ikke forvirra lenger.»

 

Manglende rutiner og for lite oppmerksomhet mot pasientenes behov for energi eller mat kan også være en årsak til underernæring.

Pasienter som ikke får dekket sitt grunnleggende behov for ernæring over tid, kan bli feilernærte eller underernærte. Dette kan få store konsekvenser for pasientene. I tillegg har det også en økonomisk side, i og med at underernærte pasienter ofte har lengre sykehusopphold enn pasienter med god ernæringsstatus.

Pasienter mestrer ikke hverdagen like godt dersom kroppen ikke får tilført nok energi og næring. Følgen er at de blir mer avhengige av andre, og livskvaliteten svekkes.

I tillegg til underernæring er det også vanlig at kroppen mangler vitaminer og sporstoffer. Mange eldre har for eksempel for lite D- og C-vitamin.

Noen konsekvenser av underernæring

 • trøtthet, uro og forvirring
 • slapphet, apati og nedstemthet
 • vansker med dagliglivets gjøremål
 • svekket immunforsvar
 • svekkede muskler og skjelett
 • trykksår (decubitus) og redusert sårheling
 • redusert lunge- og hjertefunksjon
 • økt risiko for postoperative komplikasjoner
 • økt dødelighet

Underernæring reduserer immunforsvaret, blant annet ved å svekke hud og slimhinner og redusere produksjonen av viktige blodproteiner og blodceller. Postoperative komplikasjoner og dødelighet i forbindelse med operasjoner er større hos pasienter med nedsatt ernæringsstatus enn hos dem med god ernæringsstatus.

Personer som er spesielt utsatt for underernæring

 • eldre
 • demente
 • enslige
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • psykiatriske langtidspasienter
 • rusmisbrukere
 • mennesker med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose og hjerte- og lungesykdom

Kilde: Helsedirektoratet

 

 

Utfordringer til deg:

 1. Hvilke sykdommer kan føre til at pasienten taper vekt og blir underernært? Forklar hvorfor.
 2. Hvorfor er det viktig at mennesker som skal opereres, har god ernæringstilstand?
 3. Gi eksempler på personer som kan ha behov for hjelp til å handle mat.
 

 

Oppgaver

Aktuelt stoff for