Fagstoff

Ventiler

Publisert: 04.11.2010, Oppdatert: 03.03.2017
2-portsventiler

Ventiler blir brukt til å styre arbeidselementets bevegelse.

Image showing the thumbnail for content named \"Animasjon styringsventil\"Animasjon styringsventil
Opphavsmann: AuTech Kompetanse AS
Leverandør: Industriskolen

 

Styreorganer for retningsventilerSymboler for styreorganer for retningsventiler
Opphavsmann: Industriskolen

 

VentilerSymboler for ventiler
Opphavsmann: Industriskolen

 

2-portsventiler2-portsventiler
Opphavsmann: Industriskolen

 

3-2 ventiler åpen og stengt3-2 ventiler åpen og stengt
Opphavsmann: Industriskolen

 

5-portsventil5-portsventil
Opphavsmann: Industriskolen

 

Strupeventil, prinsipptegningStrupeventil, prinsipptegning
Opphavsmann: Industriskolen

 

Vi grupperer gjerne ventilene etter funksjonene de har:

  • Retningsventiler (retningsregulerende ventiler) åpner og stenger for gjennomstrømningen eller styrer luftens strømningsretning.
  • Mengdeventiler (volumregulerende ventiler) styrer luftmengden i gjennomstrømningen og regulerer sylinderhastigheten.
  • Trykkventiler (trykkregulerende ventiler) reduseres eller begrenser lufttrykket og styrer kraften til sylinderen.
  • Sperreventiler sperrer gjennomstrømningen i én eller begge retninger. Dette brukes som en hjelpefunksjon.


Retningsventiler

Dette er den største gruppa. Retningsventilene har et stort antall funksjoner. Disse ventilene er navngitt etter antall porter og antall stillinger. Hensikten med en retningsventil er å styre luftstrømmen til det arbeidselementet vi ønsker.
Vi skiller mellom unistabile og bistabile ventiler. Når en ventil blir stående i den stillingen den er satt i, sier vi at den er bistabil. Er det derimot en anordning som returnerer ventilen til grunnstillingen, sier vi at ventilen er unistabil.

2-portsventiler les mer

- har én strømningsvei
- har to porter: innløp og utløp
- åpner og stenger et løp
- brukes som stengeventiler

Når ventilen på figuren er ubelastet, er den stengt, fjærkraften presser oppover. Når vi belaster ventilen, presser vi fjæren nedover og ventilen åpner.

Bilde: Ventilen er en 2-portsventil med to stillinger, 2/2-ventil. Ventilen er normalt stengt (NC, normaly closed), i ubelastet stilling. Ved å plassere fjæren på oversiden vil den bli normal åpen (NO, normaly open). Den er unistabil fordi den går tilbake til normalstilling når trykknappen slippes.

skjul

3-portsventiler les mer

- har to strømningsveier
- har tre porter: innløp, utløp og avluftinger
- brukes for å styre enkeltvirkende sylindere og til signalgiving

Tilførselsluft slippes inn gjennom port 1 - 2 og eksosluft, tømming av sylinder slippes ut gjennom port 2 - 3.

skjul

5-portsventiler les mer

- har fire strømningsveier
- har fem porter: ett innløp, to utløp og to avluftinger
- kan fylle og tømme to kammere
- brukes til å styre dobbeltvirkende sylindere

5-portsventiler er ofte av typen sleideventiler.

En slide løper i en sylindrisk boring i ventilhuset. Sleiden er laget med tettepartier og gjennomløpspartier. I huset er det boret ut for porter som ligger plassert slik at ved å bevege sleiden åpner, lukker eller tetter portene.

5-portsventilen gjør det samme som to 3-portsventiler, gir trykk til én side på en dobbeltvirkende sylinder samtidig som den andre siden blir luftet.

skjul

Bistabil 5/2-ventil les mer

Denne ventilen er trykkstyrt. Trykket styres fra for eksempel 3-portsventiler. Dersom vi bytter den ene trykkinngangen med en fjær, gjør vi om ventilen foran fra bistabil til unistabil. Fjæren vil da sørge for at ventilen returnerer til utgangspunktet.

skjul


Styring av ventiler

Ventilene vi har sett på hittil, kan styres på forskjellige måter.

  • Manuelt, med spaker: Spakene kan returnere automatisk eller ha kulestoppere som holder spaken i stilling til vi beveger den på nytt.
  • Trykkstyrt: Trykkluft brukes også til å styre ventilen. Vi må da bruke andre typer ventiler til å styre dette trykket.
  • Elektrisk: Magnetspoler som aktiveres med strøm, sørger for at ventilen åpner eller lukker.


Strupeventiler
Strupeventiler er den eneste typen ventil vi bruker for å styre mengden. Strupeventilen består av ett gjennomløpskammer og én innsnevring. Innsnevringen er gjerne en skrue
med en konisk spindel som kan justeres opp og ned for å stille inn gjennomstrømningsmengden. Dette er indikert med en pil over symbolet. Strupeventiler kan brukes for å redusere hastigheten på en sylinder.

Tilbakeslagsventilen
Tilbakeslagsventilen stenger for luftstrømmen i én retning og åpner for luftstrøm i den andre retningen. Den blir også brukt som en "by-pass"-ventil.

Dersom man kombinerer en strupeventil med en tilbakeslagsventil, får man en integrert enhet som kalles for strupetilbakeslagsventil.

Relatert innhold