Fagstoff

Oppsummering: Kultur

Publisert: 05.07.2010, Oppdatert: 21.03.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Her finner du en oppsummering av hva du bør ha lært gjennom arbeidet med dette temaet.

Kultur er et vidt begrep som i dagligtalen omfatter alt fra fotball til opera, litteratur, film, mat og musikk. Men kultur er mer! Det er alt vi omgir oss med, som vi har fått med oss fra tidligere generasjoner, og som vi forsøker å bringe videre til andre. Men vi er likevel med på å skape den selv. Kultur er ikke noen konstant størrelse, men den endrer seg avhengig av tid og sted. Alle er med på å forme den kulturen de er en del av, og kjennskap til ulike kulturer kan føre til at vi enklere kan bevege oss i et flerkulturelt samfunn.

Urfolk og minoriteter

Norge er et flerkulturelt samfunn. Dette er spesielt synlig gjennom de mange ikke-vestlige minoritetene som bor i Norge. De kler seg kanskje litt annerledes enn etniske nordmenn, snakker andre språk og spiser annen mat. Selv om mange innvandrere blir integrert i det norske samfunnet, bevarer de også mye av sin kultur. Deres kultur endrer seg, og nordmenns kultur endrer seg fordi utenlandske ord, skikker, mat og begreper blir innlemma i den norske kulturen. De største innvandrergruppene i Norge er derimot fra våre naboland. De er ikke like synlige i det daglige fordi de ser ut som nordmenn flest og sjelden utfordrer den tradisjonelle norske kulturen.

En annen minoritet i Norge som heller ikke er så synlig i det daglige, er samene. Samene er et urfolk som har vært i landet lenge før storsamfunnet overtok. Samene er en folkegruppe som fins i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samer som lever av reindriftsnæring, kan bevege seg mellom disse landene uavhengig av landegrensene. Landegrensene ble jo lagd lenge etter at samene kom dit. Tradisjonelt levde mange samer av reindrift, men det er ikke så vanlig i dag. De fleste samene er bofaste og har vanlige jobber, men det betyr ikke at de ikke tar vare på egen kultur likevel. Samene har ikke bare ett, men flere språk, selv om alle kalles samisk. De har også en sterkt åndelig kultur, i tillegg til brukskunst og håndverk. Mye av kulturen er knytta opp mot det å være nomade i arktiske strøk og leve i tett samkvem med naturen.

Samene i Norge blir sett på som en nasjonal minoritet. Det samme blir romanifolket. Dette er minoriteter som har lange tradisjoner i Norge, og som staten derfor har et spesielt ansvar for.


Det flerkulturelle samfunnet

Mange ser det som en berikelse at samfunnet blir mindre homogent og mer heterogent – at det ikke bare består av mennesker med lik bakgrunn, men av forskjellige mennesker med forskjellig kultur og bakgrunn. For andre er dette derimot skummelt og skremmende, og vi kaller det fremmedfrykt. Fremmedfrykt kan skape uheldige situasjoner i samfunnet, og det kan føre til fordommer og rasisme. Fordommer kan for eksempel være at man definerer alle fra et land som kriminelle fordi man kjenner til noen fra det landet som er kriminelle. Rasisme handler om at man mener mennesker fra andre folkegrupper enn ens egen er mindre verdt, og at mennesker fra disse folkegruppene ikke skal ha samme rettigheter som en selv. Fremmedfrykt, fordommer og rasisme er negative konsekvenser av et flerkulturelt samfunn, og de fleste er enige om at man må gjøre hva man kan for å motarbeide dette. Kunnskap om de forskjellige kulturene og religionene kan være en måte å skape toleranse og forståelse på.


Religion

Kultur og religion er ikke det samme, men mye av kulturen er bestemt av religionen, og elementer i religionsutøvelsen er kulturelt bestemt. Kjennskap til og kunnskap om ulike religioner er derfor viktig for å skape god forståelse mellom mennesker i et land, og for å motarbeide fremmedfrykt og rasisme.
Halalkjøtt er et ord som var fremmed for de fleste for noen år siden, men som mer og mer blir en del av det norske begrepsapparatet. Dersom man skal lage grillfest for klassen, må man kanskje nettopp gå til innkjøp av halalkjøtt, slik at alle elevene kan spise maten som blir servert. Halalkjøtt er kjøtt som er slakta på en spesiell måte som Koranen krever. Mat forbinder vi gjerne med kultur, men i dette tilfellet er maten og tilberedelsen av den religiøst bestemt.