Fagstoff

Mer om kommunikasjonens kontekst

Publisert: 20.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Den gode samtalen

Kommunikasjon skjer aldri i et vakuum (tomrom). Konteksten er en del av omgivelsene og er med på å gi nøkler til hvordan vi skal forstå de tegn vi sender verbalt eller ikke-verbalt. Jo lenger vi oppholder oss i et annet kulturelt fellesskap, og jo mer vi kommuniserer, desto mer vil vi forstå at vi trenger å vite noe mer om omgivelsene.

Konteksten kan være fysiske omgivelser, som hvor kommunikasjonen foregår - er det ute eller inne, på gaten eller i skogen? Kontekst kan være forutsetningen for kommunikasjonen - hva er det som ligger bak? Det kan dreie seg om hensikten for samhandlingen - hva er målet for kommunikasjonen? Det kan være sosiale og kulturelle forutsetninger, verdier og normer, religion og historie - kort sagt alt som kan danne bakgrunn for de kommunikative handlingene.

Formell tale 
hinduistisk bryllupsritualeHinduistisk skikk 

Slike referanserammer eller kulturelle kontekstfaktorer er viktige, men skal vi begynne å liste dem opp, blir det snart et stort og uoversiktlig materiale. Som tidligere nevnt, kompliseres bildet ytterligere ved at partene i en kommunikasjon vanligvis gjør ulike deler av disse faktorene relevante.

Ut ifra det vi tidligere har sagt om den dynamiske kulturforståelsen, er kultur ikke bare noe mennesket har, men noe det skaper eller gjør gjeldende i en samhandling. Hver av partene bærer med seg sitt sett av referanserammer som kan brukes som kulturelle innkodings- og avkodingsnøkler, det som vi tidligere har kalt kulturfiltre.

Uformell tale 

Vi må derfor gjøre et utvalg av mulige hovedområder av disse kontekstfaktorene i den hensikt å peke ut noen som er viktige for samhandlingen. I dette kapitlet skal vi ta for oss tre hovedgrupper:

1. Verdensbildet (religion, verdier, normer, tid, osv)
2. Sosiale faktorer (status, familie, alder, kjønnsroller, jobb, osv)
3. Individuelle faktorer (erfaring, tenkemåte, beslutningsmåter, følelser osv)

Det er ikke skarpe grenser mellom disse kontekstfaktorene. De går over i hverandre. Derfor er de tegnet opp som tre sirkler som delvis dekker hverandre. Noen elementer, som vi skal se nærmere på nedenfor, er plassert mer eller mindre tilfeldig i en sirkel, men kunne like gjerne vært tegnet inn i en annen sirkel.

Enkelte av disse elementene, som for eksempel forholdet til tid, kunne for eksempel like gjerne vært studert under områdene for sosiale eller individuelle faktorer. Vi vil drøfte betydningen av tid her

Tre jenter i samtale. Foto.En nær og uformell samtale  

Måter å ta beslutning på kan ha både individuelle og sosiale komponenter. Måter å tenke på berører både verdensbilde og individuelle faktorer. Felles for dem alle er at de kan være viktige for hvordan deltakere i en kommunikasjon tilskriver mening til kommunikasjonsprosessene og hvilke meninger som gjøres relevante.

Konteksten ligger i omgivelsene for en kommunikasjonssituasjon. Men samtidig er det opp til den enkelte hvilke faktorer han eller hun gjør gjeldende i den aktuelle samhandlingen eller samtalen. Ofte skjer utvalget av kontekstfaktorer ubevisst.

Relatert innhold

Dekker delvis