Veiledning

Begreper: Internasjonale forhold

Publisert: 05.07.2010, Oppdatert: 24.10.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Gammel og ung

Disse begrepene skal du kunne når du er ferdig med temaet Internasjonale forhold.

asylsøker: en som søker om beskyttelse fordi myndighetene i hjemlandet forfølger vedkommende.

BNP – bruttonasjonalprodukt: verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

bærekraftig utvikling
: utvikling av samfunnet som ikke går på bekostning av framtidige generasjoners tilgang på de samme ressursene.

flyktning
: en som forlater hjemmet sitt fordi myndighetene ikke kan eller vil beskytte vedkommende.

folkeretten: et rettssystem som gjelder mellom stater, og som består av lover og regler som stater har bundet seg til å følge.

folkerettslige sanksjoner: tiltak truffet av en eller flere stater mot en annen for å tvinge den til å overholde sine folkerettslige forpliktelser.

globalisering: flyt av varer og mennesker, penger, informasjon og ideer over landegrensene.

HDI – Human Development Index: en indeks som blant annet måler fattigdom, lese- og skrivekyndighet, utdanning, forventet levealder og fødselstall.

industrialiserte land
: land som gjennom en sterk, mangfoldig og teknologisk avansert økonomi har en forholdsvis høy levestandard.

konflikt: en kollisjon mellom ulike interesser, verdier, handlinger eller retninger.

krig
: en væpnet konflikt der mer enn 1000 personer dør i løpet av et år som følge av våpenbruken.

kulturell globalisering
: flyt av kulturelle uttrykk som kunst, ideer, normer og varer mellom land.

makt: mulighet og virkemidler til å bestemme over og påvirke andre, også mot andres vilje.

mekling: forhandlinger mellom stridende parter gjennom en nøytral person eller et nøytralt land.

mikrofinans: små lån som blir gitt til fattige (ofte kvinner) slik at de kan etablere eller utvikle egen virksomhet.
NATO – North Atlantic Treaty Organisation: forsvarsallianse som garanterer sikkerhet, frihet og uavhengighet for medlemsland.

overgangsland: land med raskt voksende økonomi.

politisk globalisering: politisk samarbeid av ulik grad mellom land i verden.

økonomisk globalisering: flyt av penger og transaksjoner over landegrensene.

transnasjonale selskap: enorme firmaer med avdelinger i mange land.

terrorisme: bruk av organiserte voldshandlinger eller trusler for å oppnå et bestemt politisk mål.

tusenårsmål: FNs åtte mål for fattigdomsbekjempelse som skal nås innen 2015.

urfolk: et folk som helt eller delvis har bevart sin tradisjonelle kultur, sine verdier og institusjoner, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det.

utviklingsland: land med svak og ofte ensidig utviklet økonomi, og som har oppnådd en lavere grad av sosial og økonomisk utvikling.

WEF – World Economic Forum: et forum der toppledere i store transnasjonale selskaper og viktige statsledere møtes.

WTO – World Trade Organisation
: en handelsorganisasjon som blant annet vil redusere toll, subsidier og grensekontroll.