Fagstoff

Aktører i kraftmarkedet

Publisert: 13.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Oljeplattform

Her er informasjon om de aktørene som styrer og koordinerer det norske kraftmarkedet.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har det overordnede ansvaret for energipolitikken og kraftsystemet i Norge.

Norges vassdrag- og energidirektorat  (NVE) er underlagt OED med ansvar for å forvalte vann- og energiressursene i Norge. NVE skal sikre en miljøvennlig forvaltning av vassdragene og bidra til effektiv energiomsetning. NVE har en sentral rolle i beredskapen mot flom og vassdragsulykker. Det er NVE som gir konsesjon for kraftutbygging. NVE er den instansen som setter overføringstariffer og bestemmer inntektsrammene for nettselskapene.

Systemansvarlig nettselskap, som sørger for balanse mellom tilgang og forbruk av elektrisk forbruk til enhver tid, er Statnett. Statnett har ansvaret for sentralnettet og skal påse at dette er åpent for alle aktører i kraftmarkedet.

ENOVA er etablert for å ivareta miljøet i kraftmarkedet. De skal fremme en omlegging til mer miljøvennlig energiproduksjon og legge til rette for at energieffektive og miljøvennlige løsninger skal bli enklere å velge. ENOVA finansieres gjennom strømregningen og er underlagt OED.

Verdens første internasjonale råvarebørs for elektrisk kraft, Nord Pool, er kraftbørsen i Norge. Her organiseres handel og kontrakter for de nordiske landene Norge, Sverige, Finland og Danmark. Nord Pool er en viktig del av infrastrukturen i det nordiske kraftmarkedet. Her settes prisen på elektrisitet i det nordiske markedet.