Fagstoff

Hypotesen hjelper deg å spesifisere

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
holbergprisen Logo. Illustrasjon.Universitetet i Bergen
Opphavsmann: Universitetet i Bergen
 

Holbergprisen i skolen


Fagteksten på denne siden er skrevet av Gisle Andersen og publisert med tillatelse fra Holbergprisen i skolen.

Holbergprisen i skolen inviterer hvert år videregående skoler over hele landet til å bli med og forske.
Klassen får egen forskerkontakt som kommer på besøk for å snakke om forskning og for å veilede elevene gjennom forskningsprosessen.

 

Hva er en hypotese?

Dersom dere vet ganske mye om temaet dere skal forske på, kan dere spesifisere problemstillingen ytterligere ved å formulere hypoteser. En hypotese er en påstand om en antatt sammenheng mellom to eller flere variabler, og den må kunne bekreftes eller avkreftes.

Eksempler på hypoteser

Vi kan finne eksempler på slike hypoteser i tidligere gjennomførte skoleprosjekter i Holbergprisen i skolen. I prosjektet Ungdom og sjekking var problemstillingen: "Har jenter og gutter ulike oppfatninger om, og ulik oppførsel ved, sjekking?" For å undersøke denne problemstillingen formulerte elevene et sett med hypoteser:

  1. Gutter er fysiske når de sjekker.
  2. Jenter er diskré når de sjekker.
  3. Gutter og jenter oppfatter at gutter er aktive.
  4. Gutter synes i større grad enn jenter at det er skummelt å bli sjekket opp.

Hypotesene må være formulert slik at de kan testes mot innsamlet empiri (innsamlet informasjon). Hypotesene ovenfor kan vi for eksempel teste ut ved å lage en spørreundersøkelse som gir oss informasjon om hvordan jenter og gutter oppfatter at det motsatte kjønn oppfører seg når de skal sjekke.

På grunnlag av undersøkelsen kan vi så diskutere om empirien styrker eller svekker hypotesene. En slik fremgangsmåte kalles gjerne hypotetisk-deduktiv metode. Om det er denne metoden dere skal bruke eller en annen, er avhengig av forskningsspørsmålene dere har stilt.