Oppgave

Tverrfaglig prosjektoppgave om genteknologi

Publisert: 21.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Forskning på befruktede egg

Ved å intervjue enkeltpersoner eller grupper om holdningene de har til genteknologi, skal dere innhente opplysninger, bearbeide og presentere dem som sammensatte tekster. Presentasjonen skal omfatte en oppsummering og en noe grundigere dekning av enkelte temaer.  
Oppgaven kan inngå i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag.

Etiske problemer rundt genetisk modifisering av organismer
Kilde: ©CyberBook AS| YDP|NDLA

 

Tid, sted, målgruppe og omfang for presentasjonen bør avklares i klassen før arbeidet starter opp.

 

Bjørn Einar Romøren intervjuer deler av hopplandslaget.foto.Bjørn Einar Romøren intervjuer resten av hopplandslaget.
Fotograf: Heiko Junge
 

 

intervju. Foto.Det er lurt å notere under intervjuet!
Opphavsmann: Anne Ely Thorenfeldt
 

 

Artin Henriksen på talerstolen.foto.Presentasjoner og foredrag
Fotograf: Morten Holm
 

Holdninger til bioteknologi


Forbered intervjuene

Forbered intervjuene med å lage et utvalg av spørsmål som dere ønsker å få svar på. Spørsmålene skal hovedsakelig dreie seg om holdninger til genteknologi, men dere kan om ønskelig føye til noen få spørsmål som dreier seg mer om kunnskap.

Spørreskjema

Lyspære. Foto.En god idé.
Fotograf: Jan Djenner
En del av spørsmålene bør formuleres slik at dere kan sortere svarene i grupper når dere bearbeider resultatene. Dette er nødvendig for å kunne "summere" svarene og framstille resultatene grafisk. Slike svargrupper kan for eksempel være: "positiv", "lunken", "negativ" og "vet ikke". Ved å lage et spørreskjema for avkryssing vil sorteringen være gjort på forhånd.

Hvis dere ønsker å få fram mulige forskjeller mellom for eksempel aldersgrupper og kjønn må dere notere opplysninger om dette under intervjuene (avkryssing på spørreskjemaet).

Intervju

  1. Presenter dere, og fortell hva dere skal bruke opplysningene til. Spør deretter om lov til å intervjue personen/gruppa.
  2. Hvis dere tar bilder av eller filmer intervjusituasjonen, må dere spørre om lov først. Det er nyttig med en forberedt liste hvor intervjuobjektene skriver under for å gi tillatelse til bruk av bilder/film.
  3. Ryddige notater fra intervjuet letter etterarbeidet.
  4. Intervjuet kan være todelt:
    1. spørreskjema med avkryssing for svaralternativer
    2. dybdeintervju hvor intervjuobjektet får mulighet til å svare mer utfyllende.

 

Presentasjon

I tillegg til en oppsummerende grafisk framstilling kan dere presentere mer utdypende svar og gruppas tolkninger på andre måter.

Resultatet kan presenteres ved hjelp av lyd, film eller bilder i kombinasjon med muntlig framføring, dramatisering, tekst og grafiske framstillinger. Velg en presentasjonsform som egner seg til det budskapet dere skal framføre, slik at dere kan ta nødvendige hensyn til dette under planleggingen og intervjuene.

Tips til presentasjonen

PowerPoint, Prezi, Camtasia, Audacity, regneark, Movie Maker og PhotoStory er eksempler på nyttige hjelpeprogram som dere kan bruke til å lage presentasjonen. Dere trenger ikke avansert utstyr for å ta opp lyd, bilde eller film. Mange mobiltelefoner har alle disse mulighetene.

Nyttige ressurser

Nyttige ressurser fra fagene norsk og samfunnsfag (relasjoner i relatert innhold) kan gi god rettledning i prosjektarbeidet. I tillegg kan enkle veiledninger til flere av disse programmene, lett finnes ved søk på Internett. Fagstoff om etiske spørsmål i bioteknologi finner du under tema Bioteknologi.

Dere må regne med å bruke mer tid på prosjektet hvis dere samtidig skal lære å bruke nytt utstyr eller ny programvare. Dette er allikevel nyttig kunnskap og erfaring som dere kan få bruk for senere.