Fagstoff

Kultur – innledning

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 23.03.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Teaser Kultur

Kultur er et ord som blir brukt i svært mange sammenhenger. Mange bruker ordet kultur når de snakker om kunstuttrykk som film, teater og billedkunst, mens andre bruker kultur om sport, musikk i alle former eller når de snakker om mat. I denne sammenhengen er kultur de skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra en generasjon til neste.

Har du tenkt over hvilken kultur du tilhører? Kultur varierer fra sted til sted og endrer seg over tid. Sier du at du tilhører norsk kultur, vil det sannsynligvis ha en annen betydning for deg enn for foreldrene dine, og det er forskjeller mellom landsdelene og regionene i Norge.

Det er mye vi kaller "typisk norsk", men mange vil si at det ikke er noe som heter "typisk norsk" lenger. En av de viktigste årsakene til dette er at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. I dette flerkulturelle samfunnet har vi flere minoriteter. Minoriteter er grupper som er i mindretall. Vi deler minoritetsgruppene inn i tre kategorier: urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere. Samene er den eneste urfolksgruppa i Norge, og vi vil se spesielt på samene og samisk kultur.

Det er mye som er positivt ved et flerkulturelt samfunn, men det byr også på utfordringer. Noen av utfordringene kan være at det oppstår fordommer, fremmedfrykt og rasisme. Vi skal se nærmere på det flerkulturelle samfunnet og på hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.

Religion har til alle tider vært nært forbundet med kultur. Av og til kan det være vanskelig å skille religion og kultur fra hverandre, men det er viktig å kjenne til forskjellene for at meningsutvekslinger om kultur skal være konstruktive.

Kompetansemål

I læreplanen er det formulert kompetansemål som sier noe om hva du skal ha lært deg når du er ferdig med å arbeide med dette temaet. Bruk gjerne kompetansemålene som din egen sjekkliste.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
  • presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
  • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
  • forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
  • gje døme på korleis religion påverkar samfunn og kultur