Fagstoff

Familieliv – litt om lover og praksis

Publisert: 26.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lik fra fødselen av?

I dag som til alle tider velger mennesker å leve sine liv i famlier. Hvem disse familiene består av, varierer, nå som før. Noen familier har barn, andre ikke. Andre familier igjen består av én voksen med ett eller flere barn, mens andre består av et voksent par med barn.

Norges loverEkteskapsloven gir gifte foreldre felles ansvar for barna.
Fotograf: Katrine Nordli
  

nyfødtHvis foreldrene ikke er gift, blir mor automatisk oppført med foreldreansvar. Foreldrene må skrive under på et skjema for å bekrefte felles foreldreansvar.
Fotograf: Tore Meek
  

alenepappaDet er fortsatt slik at ved samlivsbrudd så er det oftest mor som får den daglige omsorgen, men fedrene har kommet mer og mer på banen de siste årene.
Opphavsmann: Ketil Lyngvær
 

Et velkjent mønster i familielivet er kjernefamilien med mor, far og barn. Dette har vært den rådende samlivsformen. Men det virker som om det er flere ulike samlivsformer nå enn tidligere.

Nå som før opplever barn at foreldrene etablerer flere samliv etter hverandre. I gamle dager ble barnefamilier oppløst tidlig på grunn av dødsfall i familien. Kvinner døde oftere når de fødte barn, og det var en viktig årsak til at mange barn ikke vokste opp med begge foreldrene. Nå er det skilsmissene som er den vanligste grunnen til oppløste familier.

Ekteskapsloven

Det finnes lover som skal sikre barn best mulig oppvekstvilkår. Ekteskapsloven er en slik lov. Et samliv mellom to mennesker reguleres av ekteskapsloven dersom de er gift. I praksis gjelder da en felles økonomi og felles ansvar for eventuelle barn. Gifte foreldre får delt foreldrerett når barnet blir født. Foreldreansvar er en juridisk avklaring av hvem av foreldrene som kan treffe ulike typer beslutninger på vegne av barnet, blant annet valg av skole, navn, søknad om pass og flytting til utlandet. Hvis partene har felles barn og bryter samlivet, kreves det i tillegg at foreldre møter til megling hos familievernkontoret og blir enige om foreldreansvaret.

Foreldre som ikke er gift

Det er litt annerledes når foreldrene ikke er gift. Da finnes det ikke tilsvarende lover som regulerer familielivet. Etter loven blir moren oppført med foreldreansvaret når foreldrene ikke er gift eller samboere.1 2 Dersom mor og far er enige, kan far tilskrives delt foreldreansvar etter fødselen. Noen sykehus deler ut skjema der foreldrene kan skrive under på delt foreldreansvar allerede når barnet blir født. Det stilles ikke krav om megling mellom foreldrene ved samlivsbrudd.

Samlivsbrudd

Stadig flere barn opplever samlivsbrudd og får erfaringer fra å leve med en av foreldrene. Selv om det i de senere årene har blitt mer vanlig med delt foreldreansvar, viser statistikken at de fleste foreldrene ikke deler ansvaret og samværet likt etter skilsmisse. I den senere tid har det imidlertid blitt mindre vanlig at mor har foreldreansvaret alene. Og det et også store variasjoner i hvem som har daglig omsorg for barna.

Fra 2002 til 2012 har andelen hvor barnet bor fast hos mor, sunket fra 84 % til 66 %. Med andre ord er det i dag flere barn som pendler mellom de to husholdene når foreldreansvaret er felles, enn det var i 2002. Fedrene er kommet mer på banen, og det er en sterk sammenheng mellom foreldreansvar og fordeling av omsorg. Det er også en tydelig tendens at foreldrene oftere har delt ansvar når de bor mindre enn 30 minutters kjøring fra hverandre. Dette skyldes nok at de som bor langt fra hverandre, også er fysisk forhindret fra å ha delt bosted.

Det er neppe endringer i samlivsstatus ved barnets fødsel som kan forklare økningen i delt bosted. Derimot kan nok styrkede juridiske foreldrerettigheter for samboerfedre og styrking av fedres praktiske omsorgserfaring med helt små barn gjennom permisjonsordninger være viktige bidrag i forklaringen. Også oppmerksomheten og debatten rundt fedres svake stilling og fordeling av barn kan bidra til å forklare. 3

Selv om foreldre i stadig større grad fordeler omsorgen likt etter et samlivsbrudd, har mødre fortsatt den daglige omsorgen i de fleste tilfellene. Mange barn bor sammen med mor.4 

Relatert innhold